Če bi se 200.000 odraslih prijelo za roke in sklenilo verigo, bi se ta raztezala čez celo Slovenijo. Vsaj toliko posameznikov se je v 20 letih delovanja središč ISIO vključilo v svetovanje za izobraževanje in učenje, poleg njih pa so v središčih informirali in svetovali še 4.500 skupinam (več kot 40.000 udeležencev). In kdo so bili ti odrasli?

Statistika vključenih v svetovanje

Povprečje podatkov za zadnjih nekaj let pokaže, da so bile svetovanja večkrat deležne ženske (60 %) kot moški (40 %). Oboji so bili srednjih let (50 % iz starostne skupine 30–54 let) s poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo (50 %). Največkrat so prihajali iz ranljivih skupin brezposelni (še posebno dolgotrajno brezposelni), starejši, manj izobraženi, migranti, invalidi, zaporniki in Romi. Podatki so iz spremljanja svetovalne dejavnosti, ki poteka prek spletne aplikacije, v katero svetovalci beležijo svoje delo.

Od vzpostavitve prvih središč za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO je bil naš cilj zagotoviti kakovostno, strokovno in celostno informiranje ter svetovanje kot podporo izobraževanju in učenju vsem odraslim. Zato smo ponosni na mrežo središč ISIO, ki se je širila in razširila v vse slovenske regije. V prvem letu delovanja, leta 2001, so odrasle sprejela prva svetovalna središča v Kopru, Novem mestu, Mariboru, Murski Soboti in Žalcu. Leta 2002 so se jim pridružila središča na Jesenicah, Postojni in Trbovljah ter leto pozneje, 2003, še v Novi Gorici. Leta 2005 so svoja vrata odprla središča v Krškem, Ljubljani, Ptuju, Slovenj Gradcu in Velenju, leta 2017 pa so dobili središče v Črnomlju in Škofji Loki ter drugo v Ljubljani. Od leta 2021 se svetovalna dejavnost v IO izvaja kot del javne službe v 34 organizacijah po Sloveniji.

Da bi bila svetovalna dejavnost dostopna čim večjemu številu odraslih, so središča v bolj in manj oddaljenih krajih v svojih regijah odpirala enote in mobilne svetovalne točke ter se povezovala s številnimi partnerji, več kot 300 organizacijami.

Za doseganje odraslih in njihovo informiranje o možnostih svetovanja za izobraževanje in učenje so središča uporabila različne kanale obveščanja, od priprave promocijskih gradiv (skupno več kot 40) do organizacije raznolikih promocijskih in strokovnih dogodkov (več kot 120). Med njimi so tudi tradicionalni Dnevi svetovalnih središč (od 2021 Dnevi svetovanja za znanje).

Odrasli so v središča ISIO največkrat prihajali in še prihajajo osebno (tako poteka 80–85 % svetovanja), tudi v času pandemije covida-19. Kljub hitremu odzivu in prilagoditvi načina svetovanja omejitvenim ukrepom, tudi v smislu omogočanja svetovanja na daljavo in po različnih internetnih orodjih (to je v omenjenem času naraslo na 20 %), so odrasli najraje izkoristili možnosti osebnega srečanja s svetovalcem ali svetovalko (60 % v obdobju  januar–december 2020).

Največji delež informiranja in svetovanja (70–80 %) je bil izpeljan pred vključitvijo v učenje in izobraževanje (20–25 % med in 5 % po zaključku). Nekoliko se je spreminjala vsebina svetovanja. Sprva je bilo več informiranja in svetovanja za vključitev v formalno izobraževanje, nato je bilo v ospredju neformalno izobraževanje za potrebe dela, v zadnjih letih pa se vse več svetovancev zanima tudi za neformalno izobraževanje in učenje za osebni razvoj. V zadnjih letih se je svetovanje pogosto povezovalo tudi z načrtovanjem in razvojem kariere odraslih, ki so prišli v središča ISIO, ter tudi z ugotavljanjem in dokumentiranjem že pridobljenega znanja in spretnosti.

Ključni pri zagotavljanju svetovalne podpore pri izobraževanju in učenju so svetovalci. V 20 letih smo jih na ACS za svetovalno delo v IO usposobili 195. Z organizacijo različnih spopolnjevanj in strokovnih dogodkov ter pripravo različnih strokovnih gradiv (med njimi je 14 strokovnih priročnikov) skrbimo za njihov stalni strokovni razvoj, spodbujamo jih k izmenjavi dobrih praks ter strokovnemu povezovanju. Slednje uresničujemo tudi s sodelovanjem v več kot 25 različnih domačih in mednarodnih projektih.

Poleg kvantitativnih podatkov o izvajanju svetovanja v IO na ACS ves čas spremljamo tudi kvalitativne dosežke (svetovalci ta podatek zabeležijo v aplikaciji za spremljanje dela). S ponosom lahko zapišemo, da beležimo povečanje vključenosti v VŽU – in krepitev motivacije za učenje in izobraževanje pri odraslih, vključenih v svetovanje (po podatkih iz spremljanja projekta Svetovanje za zaposlene 2016–2022 se 85 % odraslih, vključenih v svetovanje, vključi v eno od oblik učenja ali izobraževanja). Vključeni odrasli so bolj zaposljivi. Njihova socialna vključenost se okrepi, negativni učinki brezposelnosti pa se zmanjšajo. Svetovanje prispeva k povečanju učne uspešnosti vključenih odraslih in zmanjševanju osipa.

Motivacija za aktivnejše delovanje v osebnem, delovnem in družbenem življenju vseh odraslih, ki so se v 20 letih delovanja vključili v središča ISIO, se je opazno povečala. To pomeni, da smo jih s svetovanjem za učenje in izobraževanje ter podporo med tem procesom in po njem okrepili. Opolnomočili smo jih tudi za delovanje na drugih področjih življenja. O tem večkrat pripovedujejo sami, tudi v zgodbah, ki smo jih zbirali in objavljali v časopisu InfoISIO (od leta  2009) ter videu Svetovanje za znanje.

Urška Pavlič (urska.pavlic@acs.si), ACS