Leta 2021 LU Koper zaznamuje kar tri pomembne mejnike. Praznujemo 60 let razvoja, uvajanja in izvajanja raznovrstnih izobraževalnih programov za odrasle, 20 let delovanja Svetovalnega središča ISIO in začetek stabilnega financiranja svetovalne dejavnosti v okviru javne službe v IO.

Informiranje in preprosto svetovanje za izobraževanje so strokovni delavci od nekdaj vključevali v svoje druge vloge. Za razvoj te dejavnosti je bilo leto 2001 prelomno. Z vzpostavitvijo Svetovalnega središča Koper in zaposlitvijo usposobljenih andragoških svetovalnih delavk smo lahko začeli nuditi brezplačno kakovostno informiranje in celostno svetovanje. Namenjeno je vsem, ki iščejo možnosti za izobraževanje in učenje  v lokalnem okolju in širše, tudi v tujini. To sta nam omogočila stalna strokovna podpora ACS ter bolj ali manj stabilno financiranje takratnega Ministrstva za šolstvo in šport.

Svetovanje smo prvotno izvajali le v Kopru, v naslednjih letih pa smo ga razširili še v Izolo in Piran. Po letu 2005 se je del dejavnosti izvajal v okviru dveh regijsko zasnovanih projektov, sofinanciranih tudi iz evropskih sredstev. Takrat smo svetovalno dejavnost razširili tudi na Kras. S tem smo še povečali dostopnost svetovalnih storitev in obogatili mrežo strokovnih partnerjev.

Kadrovski izzivi in ISIO

Naši strokovnjaki in praktiki so ves čas aktivno delovali pri snovanju in uvajanju novosti v sistemu izobraževanja odraslih in svetovanju. Pod strokovnim vodstvom ACS smo sodelovali že pri razvoju modela ISIO. Vpeljali smo redno spremljanje in zagotavljanje kakovosti v svetovalnem središču. Naši svetovalci so obilno prispevali k razvoju ter uvajanju ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. To je sčasoma postalo pomemben del svetovalne dejavnosti in gotovo ena močnejših točk Regionalnega svetovalnega središča Koper.
Teh nadvse živahnih 20 let svetovalne dejavnosti za odrasle smo januarja 2021 zaokrožili še z vzpostavitvijo svetovanja v okviru javne službe v IO.

Veliko truda vlagamo v promocijo svetovanja. O pomenu svetovanja za osebni razvoj ter razvoj kariere želimo ozavestiti širšo množico ljudi. Organizirali smo celo vrsto atraktivnih dogodkov, koncertov, predstavitev in strokovnih srečanj. Tradicionalni postajajo Obalni kadrovski izzivi – vsakoletna izmenjava izkušenj, rešitev in primerov dobrih praks med svetovalci za izobraževanje, predstavniki sindikata in strokovnjaki na področju razvoja človeških virov.

S posebnimi izzivi se soočamo v času epidemije, ko se je naša vez s strankami ‘z danes na jutri’ prekinila. Prisiljeni smo bili poiskati najboljšo pot tako do starih kot novih strank. Nova situacija nas je prisilila, da smo stopili iz varnega zavetja svetovalnih središč. Dejavnost smo preselili na spletno orodje Zoom. Pri tem smo se soočili z odpravljanjem formalnih ovir za pridobivanje dokumentacije in preprek, ki so nastale zaradi umanjkanja osebnega stika. Po letu in pol izkušenj pa lahko rečemo, da smo postali mojstri svetovanja po spletu. Pozitivne plati takega svetovanja so prepoznali tudi naši svetovanci, predvsem pri oblikah, ki ne zahtevajo tolikšne mere osebnega stika (npr. vrednotenje jezikovnega predznanja). Gotovo bomo za svetovanje tudi v prihodnje uporabljali splet. Če bodo razmere dovoljevale, bomo večino prvih srečanj izvajali v živo, naslednja srečanja pa bodo po predhodnem dogovoru lahko potekala tudi na daljavo.

V preteklih dveh desetletjih smo svetovanje za izobraževanje izvajali za vse ciljne publike. Opažamo pa, da smo zadnja leta zaradi naravnanosti izvajanih projektov zanemarili mlade, ki šele vstopajo na trg delovne sile. Trenutno jim sicer pomagamo s kariernim svetovanjem v okviru Kariernega centra za mlade. V bodoče jim želimo tudi v Regionalnem svetovalnem središču nameniti več pozornosti za premostitev vrzeli med šolanjem in zaposlitvijo v skladu z njihovimi poklicnimi cilji.

Petra Verbič (petra.verbic@lu-koper.si), Darja Škorjanc Braico (darja.braico@lu-koper.si) in Tina Rožac (tina.rozac@lu-koper.si), Regionalno svetovalno središče Koper