Dandanašnje življenjsko in delovno okolje je zapleteno, podvrženo stalnim hitrim spremembam ter prežeto z veliko količino informacij. Odrasli se lahko s temi izzivi lažje soočajo tudi s pomočjo vseživljenjskega učenja. Znanje in spretnosti moramo nenehno izpopolnjevati, posodabljati in nadgrajevati. Dostop do znanja lahko odraslim olajšamo z učinkovito svetovalno službo, ki deluje v njihovi neposredni bližini.

Zato smo v Žalcu pred 20 leti, natančneje 18. septembra 2001, slovesno odprli Svetovalno središče. Tako smo odraslim omogočili osebno in zaupno svetovanje, ki ga ponujajo strokovno usposobljene svetovalke. Obiskovalci brezplačno dobijo informacije v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem, svetovanje pri izbiri ustreznega študijskega programa. Pomagamo jim tudi pri težavah z učenjem, krepimo motivacijo za izobraževanje ter jih usmerjamo pri prijavi na delovna mesta, pisanju ponudb in življenjepisov.

Za večino ljudi učenje še vedno poteka v lokalnem okolju, zato smo našo dejavnost skozi leta geografsko razpršili in jo ponudili tudi izven našega sedeža: z mobilno svetovalno službo, info točkami ISIO, nekaj časa smo v delo svetovalnega središča vključevali celo prostovoljko. Za čim večjo dostopnost svetovancem smo prilagajali tudi načine svetovanja: od osebnega, ki je vseskozi prevladovalo, do elektronskega in telefonskega ter pisnega informiranja in svetovanja. Po izbruhu epidemije covida-19 smo morali vrata naših svetovalnih pisarn začasno zapreti. Potem smo se prilagodili in svojo dejavnost preusmerili na svetovanje na daljavo s pomočjo različnih spletnih orodij. Žal se je s tem zmanjšal tudi delež svetovancev iz najranljivejših skupin, ki po eni strani potrebujejo ravno osebni stik, po drugi strani pa slabo obvladajo spletna orodja.

Srečanje mreže svetovalcev, 2018
Natančno spremljanje izvajanja svetovalne dejavnosti je izvrsten pokazatelj, kako so se skozi leta spreminjali tako vsebina, ciljne skupine kot tudi sam fokus svetovalne dejavnosti. Do šolskega leta 2011/12 je bil npr. opazen trend svetovanja o vsebinah, namenjenih pridobitvi izobrazbe na višji stopnji. Slednje zadnja leta upada na račun pridobivanja (neformalnih) znanj za potrebe dela, kariere ali osebno rast. V letu 2020 je bilo kar 53,3 % vsega svetovanja namenjenega neformalnim oblikam izobraževanja za osebni razvoj in za delo ter poklic.  To vsekakor dokazuje, kako zelo je naša dejavnost povezana s trendi v regiji, gospodarsko situacijo in možnostmi (so)financiranja daljših programov ter izobraževanj in usposabljanj za delo in poklic.

V vseh teh letih smo svetovalke in svetovalci svoje pomoč, podporo, informacije in nasvete ponudili več kot 17.000 osebam. Potreba po svetovalni dejavnosti med odraslimi je torej velika in – posebno v današnjem času, ko so hitre spremembe naša stalnica – nujna. Nadalje, več kot 50 % naših svetovancev prihaja iz ranljivih skupin, opažamo pa tudi prirast svetovancev, ki so starejši od 50 let (v letu 2020 je bilo teh kar 24,5 %). Vse našteto kaže, da je dejavnost svetovalnega središča dobro umeščena v lokalno okolje. Veseli smo, da so naša (pretekla) prizadevanja opazili in potrdili tudi na MIZŠ, ko je z januarjem 2021 svetovalna dejavnost postala del javne službe.

Karierno svetovanje za študente

Uspešno izvajanje informativno-svetovalne dejavnosti je gotovo tudi rezultat nenehne skrbi za strokovno usposobljeno svetovalno osebje. Stalno jo promoviramo v lokalnem okolju ter konstruktivno sodelujemo in se povezujemo z izobraževalnimi ustanovami in organizacijami na območju širše regije – našimi strateškimi in strokovnimi partnerji. Okroglo obletnico bomo preživeli skupaj z njimi, delovno, v duhu praznovanja v okviru Dnevov svetovanja za znanje med 22. in 24. septembrom. Tako bomo 21. septembra praznovanje 20-letnice delovanja Svetovalnega središča Žalec združili s strokovnim dogodkom o vrednotenju in priznavanju neformalno pridobljenega znanja. Tudi različni strokovni dogodki, ki smo jih pripravili v preteklih letih, so namreč pripomogli k naši prepoznavnosti. Danes smo cenjen partner v različnih dejavnostih in projektih.

In kako naprej? Ugotavljamo, da bo potrebnih še več aktivnosti pri vključevanju ranljivih ciljnih skupin (posamezniki s težavami pri učenju, prekvalifikacija brezposelnih oseb, migranti ipd.). Prav tako se bo zaradi vedno večjega deleža starejših oseb treba osredotočiti tudi nanje, ne samo zaradi daljšanja delovne dobe, ampak tudi zaradi njihove želje po aktivnem, osebno/-stno izpopolnjenem življenju. Trenutna negotovost v družbi, ki smo ji priča, potrjuje naša prizadevanja.

V našem središču smo vedno verjeli in še vedno verjamemo v slogan, da znanje razpira krila. Pri nas že 20 let.

Mihaela Anclin (mihaela.anclin@upi.si), UPI Ljudska univerza Žalec

 

Skip to content