ACS že 15 let podeljuje Zeleni znak kakovosti. Predstavlja zunanjo spodbudo organizacijam za njihovo sistematično delo pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih. Če na spletnih straneh organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih, na njenem informativnem in promocijskem gradivu, dokumentih, oglasnih deskah in drugje opazite objavljen Zeleni znak kakovosti, to pomeni, da ta organizacija sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

 V letu 2018 se je postopek za pridobitev oz. podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti začel že v januarju, ko smo v e-Novičkah, na spletnih straneh ACS in Razvijanje kakovosti IO ter na Facebooku ACS objavili javno povabilo organizacijam za oddajo vloge za pridobitev oz. podaljšanje znaka. V času priprave vlog smo izvajalcem nudili vsebinsko in tehnično podporo ter svetovanje pri pripravi in oddaji vlog. Do roka za oddajo vlog, 9. marca, smo v spletni aplikaciji za oddajo dokumentacije prejeli skupno 19 vlog organizacij.

Komisija za Zeleni znak kakovosti je ovrednotila prispele vloge in sprejela odločitev o tem, ali se posamezni izobraževalni organizaciji podeli oz. podaljša pravica do znaka. Posamezno vlogo je Komisija v skladu s Pravilnikom za podeljevanje in podaljševanje pravice za uporabo znaka kakovosti POKI ovrednotila in točkovala po opredeljenih standardih in merilih. K dopolnitvi vloge z dodatnimi dokazili in pojasnili je pozvala 3 organizacije. Komisija se je sestala na 12 sestankih za presojo prispelih vlog in dopolnitev vlog. Postopek se je zaključil 20. junija, ko smo izdali zadnjega od skupaj 17 sklepov o podaljšanju oz. pridobitvi pravice do uporabe Zelenega znaka za obdobje treh let. Po preteku tega obdobja je treba oddati vlogo za podaljšanje pravice do uporabe znaka.

V postopku smo izdali tudi dva sklepa o prenehanju pravice do uporabe znaka, ker organizaciji nista dosegli vseh opredeljenih standardov kakovosti. V tem postopku pa so si ponovno pridobile pravico do uporabe znaka tri organizacije, ki so bile v lanskem letu neuspešne, tokrat pa so dosegale standarde za pridobitev znaka in tudi prikazale opazen napredek na področju kakovosti glede na stanje v prejšnjem letu.

V letu 2018 tako Zeleni znak kakovosti uporablja 35 organizacij, ki izobražujejo odrasle: tri srednje šole, dva šolska centra, petindvajset ljudskih univerz ter pet zasebnih izobraževalnih organizacij.

Vsebinska plat izpeljanega postopka kaže, da so bile vloge v povprečju precej dobro pripravljene, nekatere kažejo na že zares visoko raven razvitosti notranjega sistema kakovosti organizacije in so lahko zgled organizacijam, ki šele začenjajo ali še niso dolgo na poti presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih. Primere dobrih praks zato predstavljamo tudi na portalu Mozaik kakovosti, ki ga sproti dopolnjujemo z novimi dobrimi praksami – tudi tistimi, ki smo jih imeli možnost prepoznati s pomočjo zunanje presoje vlog organizacij v postopkih za Zeleni znak kakovosti.

V letošnjem letu smo pri povratnih informacijah (vse organizacije namreč poleg sklepa Komisije prejmejo še dokument Točkovalnik, ki vsebuje pregled izpolnjevanja posameznih meril in doseganja standardov ter vsebinsko obrazložitev ovrednotenja meril) uvedli novost. Kadar je bilo smiselno, smo podali splošen komentar v zvezi z razvitostjo notranjega sistema kakovosti organizacij ter zapisali, kje konkretno Komisija vidi najbolj ključne možnosti za njihov nadaljnji razvoj. Poleg različnih vsebinskih priporočil, ki izhajajo iz posameznih meril, smo jim najpogosteje zapisali usmeritve za vsebinsko in metodološko izboljšanje posameznih inštrumentov za presojanje in razvijanje kakovosti. Pogosto smo pri presojanju kakovosti tudi svetovali uporabo več kvalitativnih metod, kot so zgledovanje, kolegialna presoja, fokusne skupine itd. Pogosto smo organizacijam svetovali še uporabo več aktivnih metod za spodbujanje razprav o vprašanjih kakovosti na andragoških zborih.

Odzivi nekaterih organizacij po podeljenem znaku kažejo, da so na pridobitev ali podaljšanje pravice do uporabe znaka ponosne. Podeljeni znak jim predstavlja tako spodbudo kot tudi odgovornost za sistematično nadaljnje delo.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS