Zeleni znak kakovosti ACS podeljuje z namenom spodbujanja organizacij, ki izvajajo IO, k vzpostavitvi in ohranjanju notranjega sistema kakovosti in izpeljavi procesov samoevalvacije. Znak, ki ga ACS podeljuje že petnajst let, potrjuje, da organizacija sistematično skrbi za kakovost IO.

Organizacije, ki izvajate IO in bi želele pridobiti pravico do uporabe ZZK, obveščamo, da bomo tudi v letu 2019 izpeljali postopek za podeljevanje in podaljševanje pravice do njegove uporabe.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI si lahko pravico do uporabe znaka pridobi organizacija, ki dosega opredeljene standarde kakovosti:

  1. ima notranje procese kakovosti IO umeščene v temeljne strateške dokumente,
  2. obravnava vprašanja kakovosti IO na andragoških zborih ali drugih enakovrednih organih izobraževalcev v organizaciji,
  3. ima delujočo komisijo/skupino za kakovost,
  4. uporablja različne načine notranjega presojanja kakovosti IO,
  5. spremlja in presoja različne dejavnike kakovosti IO,
  6. v rednih samoevalvacijskih ciklih sistematično in načrtno izpeljuje poglobljeno samoevalvacijo,
  7. v rednih samoevalvacijskih ciklih pripravi pisni akcijski načrt za razvoj kakovosti IO,
  8. v rednih samoevalvacijskih ciklih vpeljuje izboljšave kakovosti IO.

 

Doseganje standardov kakovosti se presoja s pomočjo Meril za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki so priloga Pravilnika. Organizacija mora dokazati, da dosega vse standarde kakovosti. Med merili, ki opredeljujejo standarde, pa mora doseči vsaj 10 od skupno 18 možnih točk.

Od leta 2017 dalje organizacije vloge za podaljšanje ali pridobitev ZZK oddajo preko posebne spletne aplikacije, ki je namenjena pripravi in oddaji vlog ter dokazil organizacij v postopkih za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe znaka.

Obdobje, v katerem bodo organizacije v spletni aplikaciji ZZK lahko pripravile in oddale vlogo in jo podkrepile z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju meril, bo trajalo od petka, 1. februarja, do petka, 15. marca.

Organizacija, ki v tekočem letu želi oddati vlogo za ZZK, mora o tem predhodno obvestiti ACS, da se ji omogoči dostop do aplikacije oz. možnost vnosa vloge in dokazil.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri vodji naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih Jasmini Orešnik Cunja (telefon: 01 5842 596).

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS