V marcu 2022 smo zaključili s 6-letnimi aktivnostmi za razvoj in izvajanje svetovanja za znanje zaposlenih, ki so na ACS potekale v okviru projekta ESS Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022  ter v mreži 15 konzorcijev po JR Svetovanje zaposlenim 2016–2022. Oba projekta sta bila po Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 umeščena v prednostno os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1., specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Zaključni strokovni dogodek za svetovalce, ki so izpeljevali svetovanje za znanje zaposlenih, z naslovom Zavezani svetovanju za znanje vseh zaposlenih smo organizirali 25. marca. Namen dogodka je bil izmenjati v projektu pridobljene izkušnje strokovnih sodelavcev ACS in strokovnih sodelavcev 15 konzorcijev ter skupen premislek, kako bomo še naprej skrbeli za vključevanje zaposlenih v svetovalno dejavnost v IO, še posebej tistih, ki jim svetovalna dejavnost prinaša priložnosti, ki jih sicer ne bi imeli.

Dogodek je potekal delavnično z vodenjem izkušene facilitatorke Natalije Vrhunc, ki je udeležence vodila od premisleka o ključnih faktorjih uspeha v projektnih aktivnostih, do premisleka o viziji zagotavljanja kontinuiranega svetovanja za znanje vseh zaposlenih in opredelitve ključnih usmeritev za doseganje uspešnega kontinuiranega svetovanja zaposlenim.

Predlogi z usmeritvami so se oblikovali za naslednje tematske sklope:

  • zagotavljanje kontinuirane promocije in ozaveščanja,
  • krepitev kompetenc in spopolnjevanja svetovalcev (svetovalec kot zgled za VŽU),
  • mreženje in delitev izkušenj med svetovalci,
  • krepitev vrednotenja znanja in spretnosti zaposlenih,
  • krepitev sodelovanja z delodajalci in drugimi deležniki,
  • povečanje dostopnosti in zanimivosti svetovanja in VŽU vsem zaposlenim.

Izmenjavo izkušenj in ustvarjalne ter iskrive premisleke, ki so v skupini udeležencev nastajali med strokovnim dogodkom, bi lahko strnili v eno sporočilo: svetovalci v IO ostajamo srčni in zavezani svetovanju za znanje vseh. Svetovalec kot strokovnjak in kot človek! Ob tem so si svetovalci v misli priklicali številne osebne zgodbe vključenih zaposlenih, ki so imele uspešne zaključke. Nekatere od njih so predstavljene na portalu Za znanje.

Aktivnosti svetovanja za znanje vseh zaposlenih bodo potekale naprej v okviru izvajanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se v skladu z ZIO-1 (2018) in Smernicami za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba (2020), izvaja kot javna služba od 1. 1. 2021 (financirana iz sredstev MIZŠ ter strokovno podprta od strokovnjakov ACS)!

Mag. Tanja Vilič Klenovšek (tanja.vilic.klenovsek@acs.si), ACS