Leta 2018 je v mreži delovalo 35 SSU in dve podružnici. Večinoma delujejo pri LU, pa tudi v zasebnih izobraževalnih organizacijah in knjižnicah. V letu 2019 so se obstoječi mreži središč pridružili trije novi SSU: na LU Kranj, LU Radovljica in Razvojni agenciji Kozjansko, OE LU Šentjur.

V času od leta 2014 do danes so nastale mnoge nove pobude ter bili sprejeti številni strateški dokumenti, ki zadevajo delovanje SSU, tako na nacionalni kot tudi evropski in svetovni ravni. Med ključnimi nacionalnimi dokumenti je ZIO-1 iz leta 2018, po katerem je svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju del javne službe v IO (več o tem v 52. členu). V skladu z ZIO-1 se v sodelovanju z MIZŠ pripravljajo Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, katerih sestavni del je tudi svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju. Za njihovo pripravo je zadolžen ACS.

ACS mreži SSU po Sloveniji zagotavlja razvojno in strokovno podporo, skrbi za vzdrževanje in posodabljanje portala ter aplikacije, ki ju po potrebi tudi razvija in posodablja. Delovanje SSU, ki dosegajo kriterije, opredeljene z Odredbo o standardih in normativih v IO, sofinancira MIZŠ. SSU po Sloveniji so v lokalnem okolju doživela dober odziv, kar potrjujejo tudi podatki iz aplikacije za spremljanje uresničevanja ReNPIO v Sloveniji za obdobje 2013–2020 in aplikacije SSU. Kot je razvidno iz zgornje preglednice, se trend z leti povečuje. Kljub naraščanju števila udeležencev še vedno opažamo nezadostno doseganje določenih ciljnih skupin. Pri tem se pojavlja precej velika razlika med posameznimi izvajalskimi organizacijami in njihovimi lokalnimi okolji.

Več informacij o SSU najdete na spletni strani projekta.

Dr. Anita Jug Došler (anita.jug.dosler@acs.si), ACS

 

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog