Svet dela se spreminja. Digitalizacija, globalizacija in staranje prebivalstva močno vplivajo na vrsto in kakovost delovnih mest, ki so na voljo, in na spretnosti, potrebne za njihovo izvajanje. Obseg, v  katerem lahko posamezniki, podjetja in gospodarstva izkoristijo prednosti teh sprememb, je kritično odvisen od pripravljenosti sistema IO, da ljudem pomaga razviti in ohraniti ustrezne spretnosti in znanja za hitro spreminjajoči se svet dela.

OECD je sredi februarja izdal poročilo z naslovom Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems.

Primerjalno (po državah) so prikazane prednostne naloge v sedmih dimenzijah: nujnosti, pokritosti, vključenosti, prilagodljivosti in usmerjanju, usklajevanju s potrebami po spretnostih, zaznanem usposabljanju ter financiranju.

Poročilo izpostavlja področja, na katerih je treba ukrepati.

Oglejte si, kam se uvršča Slovenija.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS