Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile je bila štiriletna naloga (2017–2020), namenjena spremljanju in evalviranju istoimenskega programa (2017–2022). Vodi in izvaja ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Naročnik naloge je bilo MDDSZ, nosilec evalvacije pa ACS.

Program se osredotoča na skupino zaposlenih, starejših od 45, zlasti pa 50 let. Ocena je, da bodo do leta 2030 v številnih državah zaposleni, stari od 55 do 64 let, sestavljali 30 ali več odstotkov aktivne delovne sile.

Namen vrednotenja je bil ugotoviti učinkovitost projekta pri opolnomočenju starejših zaposlenih na delovnem mestu, ohranjanju dela in podaljševanju delovne dobe, kar je skladno  z aktualnimi nacionalnimi dokumenti in razmerami na trgu dela.

Ukrepi in aktivnosti so razvrščeni v pet vsebinskih področij:

  • promocija in varovanje zdravja;
  • ergonomija, prilagoditev dela in delovnega časa;
  • kadrovski razvoj, pridobivanje in posodabljanje spretnosti in kompetenc;
  • usposabljanje starejših, prenos znanja in sodelovanja ter
  • zavzetost in vključenost.

Posamezne aktivnosti programa so bile vsebinsko vrednotene formativno (sproti). Sumativno (končno) vrednotenje se nanaša na celotni koncept, izvedbo, kakovost in nekatere učinke. Pri spremljanju uresničevanja ciljev smo kombinirali tako primarne in sekundarne podatke kot vire. Integrirali smo metode spremljanja, ki se navadno uporabljajo v evalvacijskih študijah.

V formativnem delu smo uporabili predvsem metode opazovanja, pridobivanja podatkov, proučevanja stališč (anketiranje in intervjuvanje). Mnenja smo pridobivali tudi  v fokusnih skupinah. Pri sumativni evalvaciji smo se opirali na naslednje metode: analiza dokumentov in besedil, analiza statističnih podatkov, analiza odgovorov izvajalcev programa, pristojnih na ZRSZ, gospodarski in obrtnih zbornicah. Z uporabo podatkov, ki smo jih dobili na podlagi vnaprej določene metodologije, smo skušali podati širšo sliko o izvedbi, odgovoriti na vnaprej postavljena vprašanja, opozoriti na prednosti in pomanjkljivosti posameznih faz ter interpretirati ugotovitve v luči celotnega projekta. Uporaba več metod je omogočila kvantitativno in kvalitativno analizo ter pripomogla k oblikovanju globljih spoznanj in ugotovitev.

V posameznih fazah vrednotenja so bili zajeti različni deležniki: predstavniki Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS kot izvajalci programa, izvajalci cikla delavnic, svetovalci na kadrovskem področju v podjetjih, udeleženci izobraževanja v podjetjih ali na usposabljanjih Zavzeti ASI ter strokovnjaki, odgovorni za izvedbo programa v sodelujočih podjetjih in drugih organizacijah. Pri presoji učinkovitosti programa smo si prizadevali pridobiti in dodati mnenja starejših zaposlenih v podjetjih oziroma delovnoaktivnih po 45. letu starosti, ki jim je ta program tudi namenjen.

Program Celovita podpora za aktivno staranje se ne konča s to evalvacijo, temveč bo predvidoma trajal do leta 2022, zato bodo nekatere ugotovitve te študije lahko koristile pri nadaljnji izvedbi in zaključevanju. Hkrati bodo lahko uporabne za oblikovalce politike – ti bodo ugotovitve lahko uporabili pri načrtovanju nadaljnjih smernic razvoja trga dela in zaposlovanja starejših prebivalcev.

Zaradi epidemioloških razmer je  projekt leta 2020 potekal nekoliko modificirano in okrnjeno, temu pa je bila prilagojena tudi evalvacija.

Mag. Jasmina Mirčeva (jasmina.mirceva@acs.si), ACS