Ob koncu avgusta je SURS na spletni strani objavil najnovejše podatke mednarodne raziskave Anketa o izobraževanju odraslih (AES) za leto 2022.

Prva tovrstna raziskava je bila izvedena leta 2007, naslednji dve pa leta 2011 in 2016. Letošnja je četrta.

Anketiranje je potekalo v jesenskih mesecih 2022 na vzorcu 8.000 prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 69 let. Namen raziskave je bil pokazati, v kolikšni meri so bili odrasli vključeni v katero koli obliko izobraževanja (formalno, neformalno izobraževanje, priložnostno učenje), na katere načine so pridobivali znanje, kakšen odnos so imeli do izobraževanja (razlogi za(ne)udeležbo, zadovoljstvo z izobraževanjem) ter kako so ocenili svoje znanje tujih jezikov.

Rezultati raziskave so pokazali, da je bilo v izobraževanje (formalno in/ali neformalno) vključenih 43 % odraslih, starih od 18 do 69 let, ali za 4 odstotne točke manj kot leta 2016 (46,1 %).

Ženske so se vključevale v večji meri (47 %) kot moški v isti starostni skupini (40 %).

Priložnostno se je učilo skoraj tri četrtine odraslih (74 %) ali za 11 odstotnih točk več kot v letu 2016. Delež je bil pri ženskah (76 %) večji kot pri moških (71 %).

Zanimanje za izobraževanje in učenje s starostjo upada

V starostni skupini 18–24 let se je leta 2022 izobraževalo 78 % oseb, starih 25–34 let pa 46 % oseb. Med odraslimi, starimi 35–49 let, je bilo v izobraževanje vključenih 48 % oseb, v starostni skupini 50–64 let pa 34 %. Med 65–69-letniki se je izobraževalo le še 15 % oseb.

V primerjavi z letom 2016 se je delež vključenih v izobraževanje najbolj znižal med mladimi v starostni skupini 25–34 let, in sicer kar za 10 odstotnih točk. Delež vključenih v formalno ali neformalno izobraževanje med starejšimi od 50 let pa je ostal približno enak.

Raziskava je potrdila, da je udeležba v izobraževanju v veliki meri odvisna od posameznikove dosežene izobrazbe.

Odraslih, starih 18–69 let, ki so imeli največ osnovnošolsko izobrazbo, je bilo v formalno in/ali neformalno izobraževanje vključenih 22 % ali za 3 odstotne točke več kot v prejšnji raziskavi. V primerjavi z letom 2016 je bilo v skupini tistih s srednješolsko izobrazbo 37 % ali za 6 odstotnih točk manj. Manj kot leta 2016 je bilo v izobraževanje vključenih tudi oseb z doseženo terciarno izobrazbo (64 %), in sicer za 5 odstotnih točk.

Podrobnejše podatke raziskave bomo predstavili v InfO-mozaiku ACS.

Priredila: Erika Brenk (erika.brenk@acs.si)