V svetu je po podatkih Eurostata v letu 2018 dobra četrtina mladih (v starosti 16–29 let) živela na robu revščine ali socialne izključenosti. Ti mladostniki iz različnih razlogov niso imeli enakih možnosti kot njihovi vrstniki, da bi se lahko ustrezno in kakovostno pripravili bodisi na šolanje bodisi na nadaljnje življenje – vstop na trg dela. Gre za mlade, ki niso vključeni v nobeno obliko izobraževanja ali dela, migrante, invalide, osebe, ki imajo kriminalno ozadje ipd. Ti v procesu načrtovanja lastne karierne poti prepogosto zavzemajo le pasivno vlogo, kar na vse zahtevnejšem trgu dela ni dovolj.

V projektu Erasmus+ ENTER: Supporting marginalized young adults to enter labour market through innovative Career Mentoring Model (Podpora mladostnikom iz različnih ranljivih skupin, ki vstopajo na trg dela preko inovativnega modela kariernega mentorstva)  sodeluje 7 partnerjev. Vodilna organizacija je francoski Eurotracks, vključeni so še združenje MINTIES BITES (Litva), Step by step (Islandija), Apricot training management Ltd  (Anglija), Stando Ltd (Ciper), Združenje »To Preserve the Woman« (Bolgarija) in CDI Univerzum.

Izobraževalci odraslih bodo z inovativnim modelom kariernega mentorstva znali podpirati vključevanje in zaposljivost mladih iz ranljivih skupin. Tako bodo mladim iz ciljne skupine lahko nudili kakovostno pomoč pri premagovanju ovir na poti do zaposlitve.

Vključeni sta torej dve ciljni skupini: izobraževalci odraslih in mladostniki iz ranljivih skupin. V projektu bodo izdelane smernice, ki bodo izobraževalcem odraslih pomagale pri delu, prav tako pa bo pripravljeno učno gradivo za tutorje in mentorje, ki bodo kasneje v praksi tudi delali z mladimi.

Aktivnosti smo pričeli z obsežnim prevajalskim delom aplikacije Self Awarness Tool, ki jo sicer ustvarja in uporablja angleški partner Apricot. Prevod aplikacije v slovenščino, francoščino, islandščino je bil po večkratnem preverjanju kakovosti zaključen spomladi 2021. Nadaljevali smo z izdelavo Smernic za karierno orientirano mentorstvo, ki so trenutno v zaključni fazi. V prihodnjih tednih bo izdana končna verzija, ki bo nato prevedena v ciljne jezike (uradne jezike sodelujočih držav članic).

Zaradi koronavirusa so se aktivnosti nekoliko zamaknile, a smo se partnerji 7. in 8. 12. 2021 vendarle prvič v živo sestali v Sandgerðiju na Islandiji.

Po pregledu že opravljenega dela smo naredili načrte za naprej. Trenutno imamo polne roke dela s pripravo gradiv za izobraževanje tutorjev in mentorjev. Maja 2022 se bomo srečali na pomembnem trodnevnem izobraževanju v Loughboroughu v Angliji. Izdelana gradiva in vsebine bomo predstavili in se o njih poučili. Sodelujoči na tem izobraževanju bodo namreč svoje znanje predajali naprej mentorjem, ti pa ciljnim udeležencem. Izobraževanje mentorjev je predvideno za letošnjo jesen, nato pa bo do zaključka projekta januarja 2023 sledila pilotna izvedba mentoriranja s ciljnimi skupinami.

Veselimo se, da prihajajo časi, ko bomo lahko ustvarjeno delo končno uporabili v praksi.

Več o projektu najdete na naši spletni strani, kjer objavljamo tudi glasila (newsletter)  ter na uradni strani projekta ENTER na Facebooku.

Polona Franko (polona.franko@cdi-univerzum.si) in Katja Starešinič (katja.staresinic@cdi-univerzum.si), CDI Univerzum