V okviru srečanj, ki jih na ACS pripravljamo z namenom izobraževanja in medsebojnega informiranja, smo 18. junija prisluhnili trem sodelavkam Središča za svetovanje in vrednotenje. Predstavile so novosti v bazah podatkov, ki na različnih ravneh podpirajo svetovalno dejavnost v IO.

Mag. Andreja Dobrovoljc je predstavitev usmerila v informativno-svetovalno dejavnost, ki jo izvaja ACS. Izpostavila je spremembe, ki jih v organiziranost svetovalne dejavnosti prinašajo Smernice za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Smernice opredeljujejo izvajanje svetovalne dejavnosti kot javne službe z začetkom leta 2021. Svetovalna dejavnost v Smernicah obsega tri področja: svetovanje pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja, svetovanje pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti ter svetovanje pri samostojnem učenju.

Seznanili smo se tudi z bazami aktualnih razpisov na področju formalnega izobraževanja, programov formalnega in neformalnega izobraževanja, za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, bazami informacij o možnostih sofinanciranja izobraževanja odraslih in s celovitim pregledom različnih spletnih povezav, ki so v pomoč pri svetovalni dejavnosti.

Mag. Tanja Vilič Klenovšek je prisotne seznanila z novostmi v ECVET. Koordinator tega sistema v Sloveniji je CMEPIUS, ki je nacionalna točka Evropske mreže ECVET. Celotni sistem se usmerja v ustvarjanje bolj odprtih in fleksibilnejših poti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in spopolnjevanju odraslih. Na ECVET so izdelali priporočila za načrtovanje programov usposabljanja v IO, ki temeljijo na učno-ciljnem pristopu in premišljenem oblikovanju učnih izidov. Za odrasle je pomembno, da se jim priznajo različne poti učenja in da lahko povezujejo formalno in neformalno izobraževanje ter priložnostno učenje. Pri tem jim je treba zagotoviti tako informiranje in svetovanje ter dostop do vrednotenja in priznavanja kot upoštevanje priznanih učnih izidov v različnih kontekstih: za nadaljnje izobraževanje, za delo ali osebno življenje.

Digitalne značke v izobraževanju odraslih je kot novo orodje, ki se vse bolj uveljavlja pri vrednotenju predhodno pridobljenega znanja, predstavila Vera Mlinar. Pogosto jih imenujemo kar z izvirnim angleškim terminom – ‘open badges’. Vse pogosteje se uporabljajo kot bližnjica za razumevanje kompetenc, saj osvetlijo učne dosežke, spretnosti in osebnostne lastnosti posameznika. Spodbujajo motivacijo za učenje in povezujejo različna učna okolja med seboj, so preverljive in brezplačne. Izdajajo jih različne organizacije, ki pa morajo zagotoviti njihovo verodostojnost. Zato je ACS za izvajalce IO izdelal Smernice za ugotavljanje in dokumentiranje znanja, spretnosti in kompetenc odraslih v obliki digitalnih značk, ki vsebujejo navodila za njihovo oblikovanje. Prenovljeni Europass omogoča njihovo pripenjanje, torej so postale del mednarodno uveljavljene dokumentacije in se je njihova uporabna vrednost še povečala.

Udeleženci srečanja smo dobili uvid v aktualne baze podatkov, ki podpirajo svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih in bodo v podporo našemu strokovnemu delu v prihodnje.

Nevenka Alja Gladek (alja.gladek@acs.si), ACS