Izvajate IO? Želite podaljšati ali na novo pridobiti pravico do uporabe ZZK? Obveščamo vas, da bomo postopek izpeljali tudi letos.

ACS podeljuje Zeleni znak kakovosti, da bi spodbudili organizacije za IO k vzpostavitvi in ohranjanju notranjega sistema kakovosti in izpeljavi procesov samoevalvacije. Znak, ki ga podeljujemo že petnajst let, potrjuje, da organizacija sistematično skrbi za kakovost IO. ZZK ohrani, če vsaka tri leta dokaže, da je pristop k samoevalvaciji v organizaciji sistematičen.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI si lahko pravico do uporabe znaka pridobi organizacija, ki dosega vseh osem opredeljenih standardov kakovosti:

  1. ima notranje procese kakovosti IO umeščene v temeljne strateške dokumente,
  2. obravnava vprašanja kakovosti IO na andragoških zborih ali drugih enakovrednih organih izobraževalcev v organizaciji,
  3. ima delujočo komisijo/skupino za kakovost,
  4. uporablja različne načine notranjega presojanja kakovosti IO,
  5. spremlja in presoja različne dejavnike kakovosti IO,
  6. v rednih samoevalvacijskih ciklih sistematično in načrtno izpeljuje poglobljeno samoevalvacijo,
  7. v rednih samoevalvacijskih ciklih pripravi pisni akcijski načrt za razvoj kakovosti IO,
  8. v rednih samoevalvacijskih ciklih vpeljuje izboljšave kakovosti IO.

Doseganje standardov kakovosti se presoja s pomočjo Meril za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK, ki so priloga Pravilnika. Organizacija mora dokazati, da dosega vse standarde kakovosti. Med merili, ki opredeljujejo standarde, mora doseči vsaj 10 od skupno 18 možnih točk.

Obdobje, v katerem bodo organizacije v posebni spletni aplikaciji lahko pripravile in oddale vlogo ter jo podkrepile z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju meril, bo v letošnjem letu trajalo od ponedeljka, 3. februarja do petka, 20. marca. Organizacija, ki želi oddati vlogo za ZZK, mora o tem predhodno obvestiti ACS.

 

Organizacije, ki se boste odločile, da boste v letu 2020 oddale vlogo za podaljšanje ali pridobitev ZZK, nam tako svojo namero o oddaji vloge sporočite do torka, 22. januarja, na e-naslov jasmina.oresnik.cunja@acs.si.

Na tej podlagi bo ACS vaši organizaciji omogočil možnost vnašanja podatkov. Aplikacija je namenjena pripravi in oddaji vlog ter dokazil organizacij v postopkih za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri vodji naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih Jasmini Orešnik Cunja (telefon: 01 5842 596, elektronska pošta: jasmina.oresnik.cunja@acs.si).

 

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog