Knjižnica Šmarje pri Jelšah je lani s projektom »Varuhi dediščine« na razpisu Erasmus+ kandidirala za evropska sredstva in bila pri tem uspešna. Pri dobrih 9.000 evrov vrednem projektu gre predvsem za izmenjavo mednarodnih izkušenj za zaposlene s področja domoznanstva, kulturne dediščine in VŽU. Ti bodo v tujini pridobljene veščine uporabili pri svojem delu, vsebine pa uspešneje širili med učeče se odrasle.

Vloga knjižnice v lokalnem okolju

Knjižnica Šmarje pri Jelšah predstavlja stičišče vseh generacij in prostor kulturnega izražanja, ki združuje ljudi, spodbuja VŽU in podpira ustvarjalnost. Z vsemi svojimi dejavnostmi je ključen deležnik pri ohranjanju preteklosti, bogatenju sedanjosti in pripravljanju na prihodnost na območju štirih občin Obsotelja in Kozjanskega.

Treba je pogledati »čez planke«

Ker želi Knjižnica Šmarje pri Jelšah svojo vlogo kulturnega stičišča na območju ohraniti in utrditi, smo se v kolektivu odločili, da pogledamo »čez planke« in dobre prakse iz tujine prinesemo v lokalno okolje, za kar smo izbrali razpis Erasmus+ mobilnost. Nabor izobraževalnih vsebin za odrasle je zelo pester, zato se v projektu osredotočamo na domoznanski arhiv in ohranjanje kulturne dediščine v povezavi z Muzejem baroka, ki ga knjižnica upravlja od leta 2015. Za cilj smo si zadali, da s pomočjo partnerjev iz tujine poiščemo poti in načine, da vsebine, ki jih ponuja naš zavod, približamo čim večjemu številu odraslih učečih se, da bodo lahko tudi sami širili zavest o pomembnosti dediščine okolja, iz katerega prihajajo, in se vključili v ohranjanje dediščine oz. bodo postali njeni varuhi.

Na učno pot v Avstrijo in na Slovaško

Pri izbiri tujih partnerskih organizacij smo se na podlagi kulturno-zgodovinskih okoliščin obrnili na avstrijski Gradec in tamkajšnji deželni arhiv. Kot drugo pa smo izbrali Bansko Štiavnico na Slovaškem, s katero nas povezuje kalvarija. Obe kalvariji, tako njihova kot naša, sta bili zgrajena v sredini 18. stoletja in obe sta bili v obdobju komunizma nekoliko pozabljeni in prepuščeni propadanju. Po letu 2000 pa sta obe doživeli preporod in obnovo. Zdaj se tako eni kot drugi trudimo, da o pomenu te dediščine čim bolj razširjamo zavest med lokalnimi prebivalci in širše ter odrasle učeče se usposabljamo za varuhe dediščine.

Vlasta Kramperšek Šuc (vlasta@kspj.si), Knjižnica Šmarje pri Jelšah