PLYE je bil projekt strateškega partnerstva v IO za razvoj novih orodij in modelov za krepitev moči učečih se v Post-YU regiji in za spodbujanje avtonomnih zaposlitev mladih v zgodnji odraslosti. Vzpostavili smo sodelovanje med tremi partnerskimi organizacijami: Zavodom Bob iz Slovenije, Volonterskim centrom Istra iz Hrvaške in CYA Krik iz Makedonije. Projekt je trajal 27 mesecev – od septembra 2017 do novembra 2019.

Naše izhodišče je bila visoka stopnja brezposelnosti mladih v zgodnji odraslosti (18–29 let) v državah partnerskih organizacij. V času fleksibilizacije trga dela in negotovih zaposlitev med mladimi so mnogi izrinjeni na družbeno obrobje in ostanejo dolgotrajno brezposelni ali pa večni prekarni delavci. Razlogov za brezposelnost mladih v zgodnji odraslosti je več, zlasti neravnovesje med možnostmi na trgu dela in vrsto njihove izobrazbe. Posebna skupina so t. i. NEET. Mladi z manj priložnostmi so ciljna skupina, ki potrebuje podporno in spodbudno učno okolje z mentorsko podporo. V projektu smo se tako ukvarjali z izboljševanjem možnosti za njihovo vključevanje in dostopa do izobraževanja.

Projekt se je razvil iz strateškega partnerstva na področju mladine, v okviru katerega smo razvili PRiKAZ, namenjen podpori udeležencem pri razvoju in izvajanju projektnih idej, ki imajo potencial za avtonomno zaposlovanje. Pedagoška in metodološka podlaga programa udeležencem omogoča razvijanje osnovnih mehkih veščin in prenosljivih podjetniških znanj. Zaradi ranljivosti ciljne skupine je podpora mentorjev v programu nujna.

V partnerstvu smo si prizadevali izpostaviti emancipacijske pristope k učenju, ki v družbeno-kulturnem okolju partnerskih organizacij niso cenjeni, čeprav so prakse in raziskave pokazale njihove dobre učinke na več ravneh. Ciljna skupina strateškega partnerstva PYLE so zlasti izobraževalci odraslih, ki delajo z mladimi v zgodnji odraslosti: mladinski delavci, socialni pedagogi, andragogi in pedagogi, psihologi, socialni delavci pa tudi drugi, ki se zanimajo za usposabljanje za delo z mladimi brezposelnimi.

Da bi spodbudili refleksijo o današnjih pristopih k učenju, še posebej v IO, smo izdali dve publikaciji: Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje in Nacionalna priporočila za izvajanje usposabljanja mentorjev Programa za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve. Oblikovali in testirali smo Neformalni kurikul za usposabljanje mentorjev PRiKAZ.

Ustvarjanje skupnosti in nenamernega, nezavednega priložnostnega ter celo transformacijskega učenja je ključnega pomena za učenje, kar je pogosto spregledano.

David Schugurenski

Trije intelektualni rezultati, ki so nastali v času projekta, so dostopni s klikom na ‘kartice’.

Pedagoška izhodišča za emancipacijsko učenje

V tem intelektualnem rezultatu predstavljamo nekonvencionalne pristope v izobraževanju, kot sta transformativno in emancipacijsko učenje ter drugi podobni pristopi. Ponuja tudi epistemološki pogled in vsebuje natančnejšo opredelitev, kaj je avtonomna zaposlitev v programu PRiKAZ. Oglejte si, kako predlagamo izvajanje zgoraj omenjenih praks v neformalnih in formalnih oblikah učenja.

Neformalni kurikul za usposabljanje mentorjev PRiKAZ

Del družbe in politične prakse so tudi čustva, zato jih moramo izkusiti v izobraževanju in učenju – namesto vrste družbenega nadzora bi morali čustva uporabljati za odpor proti slednjemu.

Dr. Marta Gregorčič

Oblikovali smo Neformalni kurikul za usposabljanje mentorjev PRiKAZ. Gre za 400-urni program neformalnega učenja, ki udeležencem omogoča razvoj kompetenc, realnih socialnih mrež in projektnih idej za ustvarjanje delovnih mest, neodvisnih od trga dela, in/ali izboljšanje konkurenčnosti na trgu dela. Tako kurikul za mentorje (predlagano trajanje je 200 ur) vsebuje vse elemente samega programa.

Priporočila za izvajanje usposabljanja mentorjev PRiKAZ

Priporočila so namenjena podpori izvajanju usposabljanja mentorjev na nacionalnih ravneh treh partnerskih organizacij. Nastala so na podlagi ugotovitev evalvacije pilotnega izvajanja usposabljanja in odražajo izkušnje vključenih deležnikov. Potencialno se lahko prenesejo na druga področja izobraževanja in usposabljanja za izvajanje izobraževalnih programov, ki temeljijo na emancipacijskem in transformativnem učenju. 

Metka Bahlen Okoli (metka@zavod-bob.si), Zavod BOB