Zdravstvena pismenost za priseljenke

Na LU Jesenice od jeseni 2019 poteka projekt Socialne aktivacije, katerega glavni cilj je ženskam iz drugih kulturnih okolij nuditi vsebine, s pomočjo katerih bodo okrepile svojo socialno vključenost ter pridobile nove socialne, delovne in funkcionalne kompetence.

S takšnimi vsebinami celovito prispevamo k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeleženke ter izboljšanju njihove zaposljivosti.

Vsebine programa socialne aktivacije so razdeljene v več sklopov. Udeleženke poleg vsebin, kot so komunikacija v slovenskem jeziku, socialne veščine, spoznavanje uporabe digitalnih medijev, krepitev zdravega načina življenja v programu pridobivajo tudi praktične izkušnje za trg dela ter se soočijo z delovno-učnim projektom. V programu socialne aktivacije se ta razume kot sistematičen proces, usmerjen k doseganju konkretnega cilja, ki vključuje različne faze produkcijskega cikla tj. od zamisli do uresničitve. Rezultat je konkreten izdelek.

Zamisel udeleženk prve skupine programa je bila pomagati priseljencem na poti do zdravstvene pismenosti. Uspešno so jo pripeljale k cilju – pripravile so slovar, ki bo v pomoč priseljencem pri stikih z zdravstvenim sistemom v tuji državi.

Ideja se je udeleženkam porajala predvsem zaradi osebnih izkušenj in težav, ki so jih imele pri sporazumevanju v zdravstvenih ustanovah. Ob obisku zdravnika so imele večinoma pomoč – bodisi lastne otroke, ki so se skozi šolski sistem že bolje spoznali s slovenskim jezikom, bodisi sorodnike, ki so v Sloveniji že dlje časa in jim sporazumevanje v tem jeziku ni povsem tuje, nenazadnje tudi pomoč strokovne delavke za podporo pri sporazumevanju s tuje govorečimi. A prav vsaka se je v času bivanja v Sloveniji znašla v kateri izmed zdravstvenih ustanov sama, brez podpore. Udeleženke so bile v proces nastajanja slovarja vključene na podlagi svojih sposobnosti in interesov.

Vsaka je prispevala k prevodu besed in besednih zvez, ki jih uporabljamo v stiku z zdravstvenimi ustanovami, ter zbiranju fotogradiva. 

Vključene so bile tudi v terensko delo, obiskale so lokalne institucije, ki delujejo na področju zdravstva, ter posnele fotografije, ki so del slovarja. Kreativno nadarjene udeleženke so dale svoj prispevek tudi z ilustracijami, ki so podkrepile posamezne vsebinske sklope slovarja. V nastajanje slovarja so vključile tudi družinske člane, tako da so jih povabile k ilustriranju in ustvarjanju fotogradiva.

V procesu sta se pokazali tudi oviri, in sicer jezik oz. nepoznavanje knjižnih izrazov za posamezne besede v maternem jeziku ter slabše razvite spretnosti uporabe IKT. Na teh dveh področjih smo podporo nudile strokovne delavke na projektu ter profesorji raznih tujih jezikov, ki so prevetrili posamezne prevode v slovarju.

Udeleženke so pokazale visoko stopnjo motiviranosti, delavnosti, trud in željo pomagati drugim, ki se soočajo z ovirami sporazumevanja pri osnovni zdravstveni obravnavi. K cilju jih je vodila tudi močna želja po prispevanju nečesa dobrega v okolje, kjer sedaj živijo, tj. svoj novi dom. Vabljeni k prebiranju in deljenju 6-jezičnega tematskega slovarja – Prva pomoč pri sporazumevanju.

Majda Suljanović Hodžić (majdas@lu-jesenice.net), LU Jesenice