Stanje v IO je, kot tudi ostala področja in gibanja v Veliki Britaniji in na Irskem, v veliki meri zaznamoval napovedani izstop Združenega kraljestva iz EU. Kako bo s prehodom delovne sile, migracijami, socialnimi pravicami? Kako bo brexit zaznamoval vsakdanje življenje »navadnih« ljudi?

Publikacija nosi naslov Odrasli učeči se. Razčlenjuje spremembe v luči politik in praks od leta 2010 ter podaja predloge za naprej. Razdeljena je na tri poglavja. V prvem se prispevki nanašajo na povezovanje skupnostnih perspektiv in IO. Drugi sklop prinaša nekaj študij primerov o izboljševanju prakse. V tretjem delu so objavljene recenzije: dveh knjig, pobude Novi program spretnosti za Evropo (New Skills Agenda for Europe) ter Trajnostnega razvojnega cilja 4 ZN (Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning Opportunities for All).

V svojem predgovoru David Mallows povezuje IO, evropsko pobudo Poti izpopolnjevanja in učeče se odrasle posameznike. Ugotavlja, da je kljub pobudam EK IO v mnogih državah sirota s skromnimi viri in pomanjkanjem učinkovitega načrtovanja, koordinacije in medsebojnega sodelovanja. Prav povezovanje je ključno, središčno vlogo pa imajo nacionalne organizacije, kot je AONTAS, torej pri nas ACS. Vsi deležniki morajo vzpostaviti medsebojno zaupanje, to pa temelji na prevzemanju odgovornosti za svoj del nalog. Izobraževanje odraslim pomaga reševati lastne osebnostne in življenjske težave. Avtorjevo stališče je, da pri promociji IO največ šteje glas učečih se.

Celotna publikacija je dosegljiva na spletu.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS