Izšli sta 2 novi knjižici Socialne in državljanske kompetence ter Kulturna zavest in izražanje – Opisniki temeljne zmožnosti. Omenjeni knjižici sta še zadnja manjkajoča dela v mozaiku celotne zbirke knjižic Na poti do življenjske uspešnosti, ki je začela nastajati že leta 2011. Gre za zbirko različnega gradiva in orodij za krepitev temeljnih zmožnosti odraslih, ki je plod skoraj desetletje trajajočega razvoja strokovnega in učnega gradiva.

Knjižici sta dosežka v okviru projekta Strokovna podpora na področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022, ki ga izvaja ACS.

Ideja o nastanku knjižic z opisniki je začela nastajati z vizijo, da strokovnim delavcem v izobraževalni praksi ponudimo različna orodja in gradiva za kakovostno delo z odraslimi. Posebno pozorni smo bili na razvoj temeljnih zmožnosti tistih iz ranljivih ciljnih skupin. Seveda pa so bile knjižice razvite tudi z mislijo, da jih lahko učeči se uporabijo kot pripomoček za samostojno učenje, ko želijo ugotoviti svoje mesto in stopnjo razvitosti posamezne temeljne zmožnosti. Tim se je pri oblikovanju knjižic naslonil na evropski referenčni okvir iz leta 2006, ki opredeljuje osem ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

Delo na zadnjih dveh knjižicah se je začelo že pred dobrima dvema letoma, ob koncu leta 2018. Takrat je bila k sodelovanju za pripravo opisnikov temeljnih zmožnosti za socialne in državljanske kompetence ter kulturno zavest in izražanje povabljena nova, še zadnja skupina praktikov s področja izobraževanja odraslih in širše. Tudi delo te skupine je potekalo po metodi akcijskega raziskovanja pod strokovnim vodstvom tima za kompetence na ACS.

Knjižici sta odličen pripomoček za raziskovanje razvitosti temeljnih zmožnosti za socialne in državljanske ter kulturno zavest in izražanje, saj v dovolj v preprostem jeziku in ob praktičnih primerih omogočata vrednotenje, hkrati pa oblikujeta neke temelje za nadaljnje delo.

Katarina Bertoncelj, LU Jesenice

Pred izobraževalci je velik izziv, še posebno pa odgovornost, da razvijanje socialne in državljanske kompetence postavijo v ospredje razvijanja splošnih kompetenc vseh posameznikov. Omenjena knjižica jim je lahko v pomoč, saj so primeri vzeti iz realnega življenja in se dotikajo aktualnih razmer, v katerem se nahajamo.

Dragica Glažar, Cene Štupar - CILJ

Obe knjižici sta zelo uporabni, tako svetovalci kot tudi učitelji in mentorji ju bodo lahko uporabljali pri svojem delu. Svetovalcem bosta v pomoč pri odkrivanju razvitosti temeljne zmožnosti socialne in državljanske kompetence kot tudi kulturne zavesti in izražanja pri svetovancu. Služili bosta tudi kot pripomoček za spremljanje in nadaljnje razvijanje obeh temeljnih zmožnosti.

Kristina Jerič, CIK Trebnje

Metoda dela, ko novo znanje nastaja kot rezultat zlivanja teorije in prakse, je na ACS pri pripravi opisnikov zdaj že ustaljena. Preko nje praktiki s sistematičnim poglabljanjem in preizkušanjem v svoji lastni praksi raziskujejo, kaj nasičuje posamezno temeljno zmožnost, kaj jo dela posebno.

Skupina se je redno srečevala na izobraževalno-delovnih sestankih, ki so bili skrbno načrtovani in vodeni. Na ta način so lahko članice svoje ugotovitve delile med seboj in naredile premisleke o svojih opažanjih. Opredelile so, kateri opisniki tvorijo posamezno temeljno zmožnost, jih ubesedile ter sestavile celoto. Ob tem je sočasno tekel zelo pomemben proces, in sicer profesionalni razvoj praktikov, saj so nova spoznanja vedno znova preizkušali in vnašali nazaj v lastno prakso, jih tudi kritično ovrednotili ter reflektirali, kar so se naučili. Tudi ta proces je bil skrbno voden in usmerjan s strani tima na ACS. S tem, ko so praktiki vključeni v proces akcijskega raziskovanja, jih vodimo, da postanejo multiplikatorji in ambasadorji tako metode kot opisnikov.

Ob koncu akcijskega raziskovanja je nastal konkreten rezultat. Za vsako raziskovano temeljno zmožnost sta nastali 2 tabeli, 2 nabora opisnikov temeljnih zmožnosti na minimalni in optimalni ravni, ki predstavljata osrednji del knjižic. Za lažje razumevanje nastalega nabora opisnikov v knjižicah preberite, kako so knjižice nastajale – metodološki okvir, kaj v današnjem času pomeni imeti razvite socialne in državljanske kompetence ter kulturno zavest in izražanje – opredelitve posamezne temeljne zmožnosti in umestitev, kako jih lahko različni strokovni delavci uporabljajo v praksi.

Nenazadnje boste v knjižicah našli samodiagnostični pripomoček, ki ga odrasli lahko samostojno uporabijo za umestitev, kaj zmorejo oz. kako dobro imajo razvito posamezno temeljno zmožnost. Za lažje razumevanje različnih pojmov smo pripravili priročni slovar, ki je razdeljen na splošne in specifične pojme.

Kulturna zavest in izražanje odpira dilemo sprejemanja in dajanja oziroma poznavanje samega sebe in odprtost do drugih. Zavedanje in poznavanje samega sebe, svojih omejitev in prednosti, omogoča lažje prilagajanje okolici.

Karla Oder

Mislim, da je v današnjih razmerah treba pri ljudeh okrepiti socialno in državljansko kompetenco. Posebno pomembno je zavedanje, da lahko samo kot skupnost, družba, katere del smo vsi posamezniki, skupaj naredimo vse, kar je v naši moči, za slehernega izmed nas. Verjamem, da bomo knjižici znali uporabiti tudi izobraževalci odraslih pri snovanju novih predavanj in programov ter kot pomoč pri vrednotenju kompetenc obeh temeljnih zmožnosti.

Urška Novak Lešnik, MOCIS

Knjižici bosta spremenili pogled vseh uporabnikov, ki ocenjujejo, da sta kompetenci stvar visoko izobraženih strokovnjakov, politikov in kulturnikov. Prepričali jih bosta, da imamo vsa socialna bitja vsaj delno razvito tako kulturno zavest in izražanje kot socialne in državljanske kompetence.

Melita Oražem, LU Kočevje

Poleg uporabne vrednosti sta knjižici tudi vizualno zelo všečni in priročni. Všeč mi je, da sta zapisani strokovno in hkrati dovolj poljudno za morebitno samostojno uporabo udeležencem ranljivih ciljnih skupin.

Edita Tamše, Andragoški zavod – LU Velenje

Na koncu vsake knjižice z opisniki boste našli izsek iz recenzije, ki sta jo pripravila priznana strokovnjaka na obravnavanih področjih. Strokovno recenzijo za področje socialnih in državljanskih kompetenc je pripravil dr. Mirja Sardoč, za področje kulturne zavesti in izražanja pa dr. Ksenija Vidmar Horvat.

Na koncu naj velja še povabilo k branju novih knjižic z opisniki. Knjižico Socialne in državljanske kompetence Opisniki temeljne zmožnosti najdete na tej povezavi, knjižico Kulturna zavest in izražanje Opisniki temeljne zmožnosti pa tukaj. Na spletni strani pismenost.acs.si si lahko ogledate še preostale knjižice iz zbirke Na poti do življenjske uspešnosti.

Alja Verdenik (alja.verdenik@acs.si), ACS