Razumevanje zdravja – pot do zdravega načina življenja je modularno zasnovan javnoveljavni izobraževalni program za odrasle.

Obsega štiri vsebinska področja, v katerih posameznik dejavno raziskuje odgovore na vprašanja, povezana z zdravjem in osebnostnim razvojem, s tem pa krepi zdravstveno in socialno-čustveno pismenost. V modulu Zdravje in preventiva udeleženec spoznava načela skrbi za zdravje in razvija sposobnosti za učinkovito spreminjanje navad. V modulu Prehrana so obravnavana načela zdravega prehranjevanja, udeleženec pa ozavešča lastne prehranske vzorce, jih vrednoti z vidika teh načel ter načrtuje spremembe. V modulu Gibanje za zdravje udeleženec ozavešča pomen gibanja za svoje zdravje, spozna vaje za razvoj vzdržljivosti, krepilne, raztezne in vaje za ravnotežje. Pridobljeno znanje vključi v svoj vsakdanjik.

Pogostejši uporabniki programa bodo naslednje skupine odraslih:
osebe, ki se zavedajo lastne odgovornosti za zdravje,
osebe, ki se težje znajdejo v zdravstvenem sistemu,
osebe, ki jih bodo napotili delodajalci ali zdravstvene ustanove,
osebe, ki jih bodo napotile druge institucije (društva, NVO, CSD, zapori, varne hiše ipd.).

V modulu Osebnostni razvoj pa udeleženec razširja in poglablja razumevanje nekaterih konceptov s področja duševnih procesov in duševnega zdravja, ozavešča lastne vzorce razmišljanja, doživljanja in ravnanja ter se uri v njihovem samouravnavanju.

Program je izrazito izkustveno naravnan. Udeležence spodbuja k samorefleksiji, samovrednotenju ter  samospreminjanju tistih navad, ki hromijo njegovo fizično in duševno zdravje.

Program je bil potrjen na Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih. Objavljen je v Digitalni bralnici ACS.

Dr. Tanja Rupnik Vec (tanja.rupnik.vec@acs.si), ACS