MMM je dvoletni projekt, ki ga je AZM – LU kot koordinator pridobil leta 2017 na razpisu Erasmus+, in sicer na področju strateških partnerstev v IO (KA2).

Kdo sodeluje in kam nas je pripeljala dozdajšnja pot?
V projektu sodelujejo štirje partnerji: dva iz Slovenije (poleg AZM-LU še Ozara d.o.o.), Eurocultura iz Vicenze, Italija, in INIBIA EEIG iz Nemčije. Vsi imamo dolgoletne izkušnje v IO, poklicnem izobraževanju, pri zaposlitveni rehabilitaciji ter socialni in kulturni integraciji. Še posebno izkušeni smo na področju dela z ranljivimi ciljnimi skupinami. V lokalnih skupnostih delamo z migrantsko populacijo. V letih 2015 in 2016, ko so migranti iz Srednjega Vzhoda in Afrike v želji po varnem življenju preplavili Evropo, smo vse omenjene organizacije kot svojo moralno zavezo in dolžnost začutile, da problem integracije naslovimo tako strokovno kot z veliko mero družbene občutljivosti in strpnosti. Od tod tudi potreba po mednarodnem sodelovanju, da bi se naša zaveza skupnim ciljem in skupna vizija lahko uresničila v največji možni meri. Vsi partnerji v projektu smo se zavezali k upoštevanju naslednjih etičnih načel: spoštovanju oseb iz različnih etničnih, kulturnih in verskih okolij, upoštevanju njihovih potreb in pravic ter spoštovanju njihovih različnih človeških izkušenj in integritete.

Migranti se soočajo z jezikovnimi, kulturnimi in socialnimi ovirami, zaradi katerih je njihovo učenje in vključevanje v družbo držav gostiteljic dolgotrajen, težaven in zapleten proces. Ob tem kot doslej pretežno nepoznan tip učenca predstavljajo nov izziv tudi za izobraževalce. V ospredju so jezikovne ovire, saj migrantom onemogočajo pridobivanje novih spretnosti, potrebnih za uspešno integracijo. Še bolj je ta problem pereč med manj izobraženimi, ki predstavljajo velik delež vseh novih priseljencev. Njim in tudi izobraževalcem je zato treba ponuditi nove metode, pristope in izobraževalna orodja, ki bodo koristni za oboje: migrante in izobraževalce.

V letu 2018 smo v vsaki partnerski državi v 40-urnem programu najprej usposobili 3 oziroma 4 migrante mentorje. To so bile osebe z znanjem migrantskega in večinskega jezika, že uspešno integrirane v družbo države gostiteljice. Migranti mentorji so svoja znanja nato v 4-mesečnem 96-urnem pilotnem programu, prav tako izvedenem v letu 2018, prenašali na migrante, ki so prispeli pred kratkim in šele pričenjajo s procesom integracije. Migrantom, ki se vključujejo v novo, neznano družbeno okolje, so mentorji pomagali pridobivati osnovno znanje jezika države gostiteljice, prav tako drugih osnovnih znanj, potrebnih za nadaljnje učenje in integracijo. Z uporabo migrantskih jezikov so pogosto pojasnjevali abstraktne koncepte, povezane z osnovnimi veščinami, in znanja na tak način prenesli veliko bolj neposredno in učinkovito. To je zelo pomembno v zgodnjih fazah učenja temeljnih spretnosti, ko migranti nimajo niti najosnovnejšega znanja. Pomoč mentorjev je migrantom pomagala nova znanja prenesti v nov kulturni in družbeni kontekst, ki je zanje praviloma težko razumljiv.

Po končanem pilotnem programu so na novo prispeli migranti sodelovali v 32-urnem preizkusu znanja in veščin v delovnem okolju. To jim je pomagalo preizkusiti novo pridobljene spretnosti v realnih življenjskih situacijah.

Pilotni program in preizkus v delovnem okolju smo spremljali z metodo vodene refleksije. Mentorji in partnersko osebje, sodelujoči najprej v 40-urnem usposabljanju za mentorje, nato pa v 96-urnem pilotnem usposabljanju, so sledili vnaprej določenim smernicam za opazovanje, s pomočjo vprašanj so ocenjevali različne vidike pilotnega programa in preizkusa ter tako proces vrednotili s kulturnega, jezikovnega, socialnega in drugih vidikov.

Na podlagi vodene refleksije sta že nastala učni načrt MMM, ki vsebuje priporočene standarde znanja na področju temeljnih veščin in spretnosti, ter kurikulum za migrante mentorje, ki vsebuje smernice za usposabljanje migrantov mentorjev.

Učinkovitost projekta se ves čas trajanja meri z anketnimi vprašalniki za vse vključene: mentorje, migrante, partnersko osebje izobraževalcev in delodajalcev. Na podlagi pridobljenih podatkov bo ob koncu izdelana študija učinkovitosti projekta.

Na treh projektnih sestankih, ki so bili doslej izpeljani v vseh partnerskih državah, smo v skladu s projektnim načrtom razporejali vse predvidene naloge, predvsem pa spremljali in vrednotili različne vidike projektnega dela, od učnega procesa do priprave intelektualnih rezultatov in učinkovitosti projekta.

Veseli nas, da lahko še pred zaključkom projekta opažamo prve trajnostne učinke, predvsem prepoznano vrednost učnega načrta MMM, saj bo nemški partner INIBIA EEIG prav na tej podlagi začel z novim usposabljanjem migrantov v lokalnem okolju.

Kaj nas še čaka?

Projekt se izteče v septembru 2019, do takrat pa partnerje čaka še kar nekaj dela. Aktivnosti projekta, predvsem intelektualne rezultate, bomo predstavili še v dveh novičnikih, čaka nas tudi dokončanje vseh intelektualnih rezultatov, ki bodo na spletni strani projekta) strokovni javnosti dostopni v obliki prostih učnih virov. Predvsem pa v vsaki partnerski državi ob zaključku projekta pripravljamo dva multiplikativna dogodka, enega za izobraževalce in drugega za delodajalce, saj želimo trajnostne učinke projekta razširiti na čim širši spekter deležnikov na vseh ravneh: lokalni, nacionalni in mednarodni. Z multiplikativnimi dogodki želimo doseči organizacije, ki so v partnerskih državah povezane z izobraževanjem in zaposlovanjem migrantov (osnovne, poklicne šole, nevladne in prostovoljske organizacije, zaposlitveni servisi in zaposlitvene agencije, združenja delodajalcev …), socialne službe, lokalne odločevalce, medije, pristojna ministrstva (izobraževanje, mladina, razvoj, delo, socialne zadeve), prav tako tudi organizacije, ki so na evropski ravni zadolžene za vprašanja in izzive migracij.

Kako pristopiti k migrantom in jih nagovoriti? Kako jih vključiti v izobraževanje in delovno okolje? Najbolj verodostojen odgovor na vprašanje o dveh glavnih dejavnikih integracije lahko strokovni javnosti posredujejo migranti mentorji. To je dodana vrednost projekta, to je njegov intelektualni rezultat. Želimo si, da bi inovativni projektni rezultati izobraževalcem in delodajalcem ponudili nov pogled na migrante kot učence in delavce.

Projekt lahko spremljate tudi na profilu na FB.

Tatjana Njivar (Tatjana.Njivar@azm-lu.si), Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza