EK je ob Drugem evropskem vrhu o izobraževanju, ki je bil 26. septembra v Bruslju, objavila Pregled izobraževanja in usposabljanja 2019.

Publikacija analizira podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja v državah EU (28 poglobljenih poročil za posamezne države). Ugotavlja njihov napredek pri doseganju ciljev strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) za evropsko sodelovanje.

Pregled omogoča vpogled v ukrepe, namenjene reševanju vprašanj, povezanih z izobraževanjem, v okviru evropskega semestra. Ponuja predloge za reforme politik, ki izboljšujejo odzivnost nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja na družbene potrebe in potrebe trga dela. Ob tem pomaga opredeliti področja, ki bi v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za izobraževanje, usposabljanje in spretnosti potrebovala finančna sredstva.

Letošnja izdaja Pregleda se osredotoča na učiteljsko osebje. Med vsemi dejavniki v šolskem okolju naj bi prav učitelji imeli največji vpliv na učne rezultate. Vsako politično prizadevanje za izboljšanje učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja bo zato moralo iskati načine, kako učiteljem pomagati k odličnosti v njihovem zahtevnem poklicu.

V Pregledu so analizirane ugotovitve obsežne raziskave o učiteljih in učiteljicah – TALIS, ki jo je izvedla OECD. V Pregledu so zapisana priporočila, med drugim, da:

  • je treba v izobraževalnem sistemu zagotoviti ustrezno število učiteljev in učiteljic pri vseh predmetih tako na podeželju kot v mestih;
  • si je treba prizadevati k poučevanju pritegnili najboljše kandidate in kandidatke, hkrati pa zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni in motivirani, da ostanejo v tem poklicu;
  • je treba učiteljem in učiteljicam zagotoviti boljšo podporo ter učiteljski poklic narediti privlačnejši.

Po delu, namenjenem učiteljem, Pregled analizira cilje, ki so sprejeti v strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. V nadaljevanju bomo na kratko pogledali najnovejše podatke o zgodnjem opuščanju šolanja in deležu odraslih, vključenih v izobraževanje.

Zadnja izdaja Pregleda kaže, da se države članice zdaj bližajo cilju glede zmanjšanja zgodnjega opuščanja šolanja. Čeprav se je delež mladih, ki so opustili šolanje, s 14,2 % leta 2009 zmanjšal na 10,6 % leta 2018, se je napredek od leta 2016 upočasnil. V infografiki so predstavljeni podatki za EU in Slovenijo.

Delež odraslih (25–64 let), vključenih v formalno in/ali neformalno izobraževanje je (po Anketi o delovni sili) najvišji v skandinavskem delu: na Švedskem znaša 29,2 %, Finskem 28,5 %, Danskem 23,5 %, Islandiji 21,5 % ter Norveškem 19,5 %. V Sloveniji je imelo učno izkušnjo v zadnjih štirih tednih 11,4 % odraslih, starih od 25 do 64 let (povprečje EU: 11,1 %). Vendar se je ta stopnja udeležbe od leta 2009, ko je bila 14,8-odstotna, močno znižala. V infografiki so predstavljeni podatki za EU.

Vas zanimajo vsi podatki za Slovenijo? Oglejte si jih tukaj. Prikazani so tudi v preglednici in infografikah.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS