Soočanje z družbenimi, tehnološkimi in globalnimi spremembami zahteva nenehno pridobivanje novega znanja, spretnosti in veščin skozi celotni življenjski cikel. Znanje, pridobljeno v formalnem izobraževanju, v vse kompleksnejšem svetu ne zadošča več. Potreben je celostni in vseživljenjski pristop k pridobivanju znanja in spretnosti, ki poleg formalnega vključuje tudi neformalno in priložnostno (izkustveno) učenje. Le tako se lahko hitreje in učinkoviteje spopadamo z novimi izzivi ter se nanje lažje odzivamo.

Stalno ozaveščanje o pomenu vseživljenjskosti učenja ter informiranje o številnih priložnostih za pridobivanje in dopolnjevanje znanja je pri tem pomembno. Aktualni podatki o možnostih izobraževanja in učenja so pri informiranju javnosti v veliko pomoč.

Informacije, zbrane na portalu Kam po znanje, kot pomoč pri iskanju novega znanja

Portal Kam po znanje uporablja pri iskanju informacij o ponudbi izobraževanja in učenja vse več ljudi. Po njem posegajo tudi delodajalci in kadrovski delavci, ki iščejo programe usposabljanj in izpopolnjevanj za svoje zaposlene. Objavljene informacije so koristne v informativno-svetovalni in raziskovalni dejavnosti v IO. Bogato in raznovrstno ponudbo programov usposabljanja in izpopolnjevanja pa najdejo tudi izobraževalci odraslih za svoj strokovni in osebni razvoj.

Portal Kam po znanje prepoznan pri ustanovah kot dodatna promocija

Odziv izvajalcev izobraževanja in učenja za predstavitev načrtovane ponudbe izobraževanja in učenja za odrasle na portalu je vse večji. V letu 2022 je svojo izobraževalno ponudbo objavilo 267 ustanov, ki so nudile odraslim več kot 3.700 različnih programov tako formalnega kot neformalnega izobraževanja in učenja.

Predstavile so se različne ustanove. Med njimi so srednje šole, ki poleg mladine izobražujejo tudi odrasle, zasebne ustanove in zasebne šole za izobraževanje odraslih, ljudske univerze, društva in zveze društev, zavodi, knjižnice, muzeji, galerije, inštituti, zbornice, razvojne agencije, skladi in fundacije ter številne druge ustanove, ki izvajajo izobraževanje in učenje odraslih. Številne so se predstavile prvič. Mreža izvajalcev izobraževanja in učenja odraslih je razvejana po vseh slovenskih regijah, najbolj pa v osrednjeslovenski, kjer je tudi povpraševanje odraslih po izobraževanju največje. V vseh slovenskih občinah pa možnosti za izobraževanje in učenje odraslim niso na voljo.

Velika raznovrstnost ustanov vpliva na raznovrstnost izobraževanja in učenja

Kar tri četrtine celotne izobraževalne ponudbe je namenjene neformalnemu izobraževanju in usposabljanju odraslih, največ učenju tujih jezikov (angleškega, nemškega, italijanskega, francoskega, slovenskega jezika kot tujega jezika idr.), znanju o informacijski in komunikacijski tehnologiji ter uporabi računalnikov, splošnim izobraževalnim aktivnostim ter osebnim spretnostim in osebnostnemu razvoju.

Med programi za pridobitev izobrazbe je bilo največ programov srednjega strokovnega izobraževanja, in sicer ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik in tehnik računalništva. Sledili so triletni programi za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, kjer so prevladovali trgovec, gastronomske in hotelske storitve, bolničar – negovalec in administrator, ter programi višješolskega strokovnega izobraževanja, zlasti ekonomist, informatika in poslovni sekretar.

Bogata vsebinska raznolikost sega na različna področja

Vsebinska pestrost izobraževanj za odrasle se odraža zlasti v neformalnem izobraževanju in učenju. Skoraj polovico tovrstne izobraževalne ponudbe so predstavljali programi iz vsebinskih področij umetnosti in humanistike ter osnovnih in splošnih izobraževalnih aktivnosti. V prvem vsebinskem področju je bilo največ programov namenjenih učenju tujih jezikov. Vsebinsko področje osebne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi so združevali vsebine osebne spretnosti in osebnostnega razvoja, pismenosti in matematične pismenosti ter osnovnih in splošnih izobraževalnih aktivnosti. Veliko izobraževalnih programov so izvajalci uvrstili tudi v vsebinska področja tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, informacijsko-komunikacijske tehnologije ter poslovne in upravne vede, pravo.

Novosti na portalu Kam po znanje

Tudi v letu 2022 je bila ta naloga povezana s projektom EPUO 2022–2023. To je portalu omogočilo dodaten razvoj in prepoznavnost ter izboljšanje njegove kakovosti po tehnični in komunikacijski strani. Na portalu smo dodali novo podstran, ki smo jo namenili spretnostim za življenje. Izpostavili smo štiri: zelene spretnosti, spretnosti za zdravo življenje, digitalne spretnosti in spretnosti za kulturno življenje. Predstavili smo izobraževalno ponudbo za pridobitev posamezne spretnosti za življenje, ter ugotovili, da je izobraževalna ponudba za pridobitev prvih dveh naštetih preskromna.

K večji informiranosti in ozaveščenosti javnosti o možnostih izobraževanja in učenja je pripomogel tudi nov profil Kam po znanje na Facebooku. Ta medij je pritegnil veliko pozornost obiskovalcev pa tudi nove izvajalce izobraževanj, ki so želeli predstaviti svojo ponudbo. Tu promoviramo zanimive učne priložnosti ter s tem privabimo ne le širšo javnost, temveč tudi nove ponudnike izobraževanja. Obsežna promocija portala poteka tudi po drugih komunikacijskih kanalih ACS.

Vas zanimajo aktivnosti na nalogi Pregled dejavnosti, dosežkov in ponudbe v izobraževanju odraslih ter podrobnejši podatki o izobraževalni ponudbi za odrasle v letu 2022? Preverite jih v poročilu, ki je objavljeno na spletni strani ACS v Digitalni bralnici ter na spletni strani Kam po znanje.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS