UIL redno objavlja poročila o izobraževanju in učenju odraslih (Global Report – GRALE). Prikazati želi udeležbo v IO in zagotoviti možne načine za odpravo pomanjkljivosti.

5. decembra so v Bruslju na posebnem dogodku v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2019, ki ga je organizirala platforma LLLP uradno objavili četrto izdajo poročila – GRALE 4. Na podlagi podatkov iz 159 držav poročilo ocenjuje svetovni napredek v izobraževanju in učenju odraslih.

Poročilo analizira razvoj izobraževalnih politik, mehanizme upravljanja in financiranja ter zagotavljanje kakovosti v državah članicah, vključenih v Bélemski akcijski načrt. Posebno pozornost namenjena raziskavi razvoja, spremljanju in merjenju vključenosti v različnih regijah ob upoštevanju Agende 2030, ki kot četrti cilj navaja »enakopravno zagotavljanje kakovostne izobrazbe ter spodbujanje možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar«.

Poročilo, ki kaže, da v skoraj tretjini držav manj kot pet odstotkov odraslih, starih 15 in več let, sodeluje v programih izobraževanja in učenja, se osredotoča na pravičnost. Očitno je, da nimajo vsi enakih možnosti, da bi dobili dostojno službo, razvili svoje sposobnosti in spretnosti, izboljšali svoje življenje ali prispevali v skupnost, v kateri živijo in delajo. Odrasli invalidi, starejši odrasli, begunci in migranti, manjšinske skupine in drugi prikrajšani v družbi so premalo zastopani v programih IO.

Pozivamo vlade in mednarodno skupnost, naj se združijo v prizadevanju in ukrepajo, tako da vsem, ne glede na to, kdo so, kje živijo ali s kakšnimi izzivi se soočajo, zagotovijo univerzalno pravico do izobraževanja.

Audrey Auzolaj,

UNESCO

 

Poročilo v svojih priporočilih poziva h korenitim spremembam pristopa k učenju in izobraževanju odraslih, podprtim z ustreznimi naložbami.

Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS