AINova je organizacija za IO na Slovaškem, ki v okviru nacionalnega projekta implementacije novega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v obdobju 2018–2020 koordinira projekt Designing Modern Policy of Adult Education. Cilj projekta je pripraviti predloge in priporočila za oblikovanje modernega in učinkovitega sistema politike v IO in njegove implementacije v prakso. S tem želijo izboljšati stopnjo vključenosti odraslih na Slovaškem v VŽU ter jo do leta 2020 približali povprečju EU.

Na nacionalni, regionalni in lokalni ravni je vključenih 12 partnerjev: ministrstvo za izobraževanje, združenje organizacij za IO, združenja na področju kulture, kariernega svetovanja, univerze, šole in posamezne organizacije za izobraževanje.

Projekt poteka v treh fazah:

  1. monitoring – analiza stanja na področju izobraževanja odraslih na Slovaškem,
  2. evalvacija – zbiranje in analiza podatkov ter njihova primerjava z drugimi državami (Slovenija, Estonija) in EU (EAEA),
  3. predlogi politiki – oblikovani s strani partnerstva.

Seminar ob zaključku prve faze z naslovom Adult Education in Regions of Slovakia je koordinator AlNova 14. in 15. marca pripravil v mestecu Sveti Jur pri Bratislavi.

Udeležilo se ga je približno 50 predstavnikov projektnih partnerjev iz Slovaške, ki smo se jim pridružili sogovorniki iz ključnih nacionalnih in lokalnih organizacij, strokovnjaki s področja formalnega in neformalnega izobraževanja. Predstavili so svoje delo in rezultate prve faze projekta ter izpostavili dobre prakse na Slovaškem. Gina Ebner, generalna sekretarka EAEA, se je osredotočila na pripravo novih izhodišč za financiranje IO na ravni EU (Erasmus+, ESS) ter vlogo EAEA v teh aktivnostih. Kot predstavnik osrednje slovenske ustanove za IO sem predstavil sistem in stanje v naši državi, kolegica Tania Jääger, predsednica Zveze organizacij za neformalno izobraževanje odraslih Estonije, pa v svoji državi.

Drugi dan seminarja smo razpravljali v ožjem krogu projektnih partnerjev in zunanjih povabljenih strokovnjakov. Pogovarjali smo se o rezultatih prve faze projekta in primerjali stanje na Slovaškem, v Sloveniji in Estoniji na posameznih točkah: sistem IO, praktične izkušnje ter primere dobrih praks, ki bi bili zanimivi za razvoj modela in politike IO na Slovaškem.

Na spletni strani AINova je mogoče prebrati več o projektu in si ogledati gradiva.

Mag. Andrej Sotošek (andrej.sotosek@acs.si), ACS