Poleti 2016 smo vstopili v projekt Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021 (krajše Svetovanje za zaposlene 2016–2022), ki ga financirata EU iz ESS in MIZŠ. Znašli smo se pred številnimi strokovnimi izzivi. Postavili smo si več ciljev, tako na področju razvoja svetovalne dejavnosti v IO kot pri sodelovanju z različnimi deležniki in podpori mreži izvajalcem. Ti svetovanje za zaposlene v okviru 15 konzorcijev izvajajo po celi Sloveniji (v sklopu Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022).

Projekt bomo zaključili marca 2022. Predstavniki ACS in izvajalskih organizacij bomo njegove rezultate predstavili na zaključni konferenci decembra letos. V tem prispevku pa osvetljujemo trenutno stanje na terenu. Podatki kažejo, kako uspešni so svetovalci pri doseganju zaposlenih: cilj projekta je vključitev 20.000 zaposlenih v svetovanje in vsaj 75 % teh v izobraževanje ali usposabljanje.

Delo svetovalcev spremljamo tudi s pomočjo spletne aplikacije, ki beleži vse izpeljane svetovalne obravnave, podatke o vključenih odraslih ter rezultatih svetovanja. Podatke iz te aplikacije za obdobje 1. 6. 2016–31. 3. 2021, pridobljene na dan 31. 5., predstavljamo v nadaljevanju.

V omenjenem obdobju je bilo v svetovanje za zaposlene vključenih 18.835 odraslih, od tega 59,2 % žensk in 40,8 % moških, največji delež (73,7 %) iz starostne skupine 30–54 let s stopnjo izobrazbe ISCED 3 (57,9 %). 92 % vključenih odraslih je s svetovanjem že zaključilo in kar 86,4 % jih je tudi doseglo kazalnik rezultata, to je vključitev v izobraževanje ali usposabljanje. Odrasli so se najpogosteje vključili v programe za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc (67,9 %).

Za vključenih 18.835 odraslih je bilo izpeljanih že 28.027, in sicer 67,2 % prvih in 32,8 % nadaljnjih svetovalnih obravnav 9,6 % jih je bilo vezanih na ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

Podatki kažejo, da bo kazalnik o številu vključenih zaposlenih kljub vplivu, ki ga je imela epidemija na delo svetovalcev, dosežen. Delež odraslih, ki se po svetovanju vključijo v izobraževanje ali usposabljanje, je visok. Potrjuje to, kar so svetovalci že večkrat izpostavili: največji izziv na terenu je doseganje odraslih, njihovo informiranje o možnostih svetovanja ter motiviranje za vključitev. Ob podpori svetovalca pa kaj hitro tudi sami prepoznajo koristi izobraževanja ter pridobljenih novih znanj, spretnosti in kompetenc, bodisi za delo bodisi življenje in osebni razvoj. Vključitev v izobraževanje je potem samo še vprašanje ustreznega programa. Tudi tu svetovalci s svojim poznavanjem področja odigrajo pomembno vlogo.

Projektni sodelavci smo ponosni na dosežke svetovalcev in vključenih zaposlenih. Zelo dobro se zavedamo, da je veliko rezultatov našega dela pomembnih v širšem smislu. Prispevamo namreč k razvoju stroke, gradiv in ozaveščanju o pomenu vključevanja vseh zaposlenih v izobraževanje, ne glede na poklic, vrsto dela in  starost. Rezultati in ključni dosežki so dostopni na spletni strani projekta. O kvalitativnih rezultatih in učinkih projekta, tako o tistih lažje kot tistih težje merljivih, bomo zagotovo veliko govorili na zaključni konferenci. Veselimo se izmenjave mnenj med vsemi vključenimi deležniki, pogledov na svetovalno dejavnost in izobraževanje zaposlenih v prihodnje.

Urška Pavlič (urska.pavlic@acs.si), ACS