19. septembra 2018 so se na ACS ponovno zbrali svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, ki sodelujejo v nacionalnem omrežju svetovalcev za kakovost.

V središču pozornosti je bila učiteljeva vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti lastnega dela. Gre za skupno aktivnost v omrežju svetovalcev za kakovost, s katero smo začeli spomladi, zaključila pa se bo v prihodnjem letu. Eden od vmesnih ciljev aktivnosti je v omrežju svetovalcev za kakovost opredeliti minimalne standarde kakovosti pri sprotnem spremljanju kakovosti učiteljevega dela na treh ravneh: kaj in kako drugo osebje spremlja kakovost dela učiteljev, kaj in kako skupine učiteljev spremljajo kakovost dela učiteljev, kaj in kako učitelj spremlja lastno delo. Izhajajoč iz opredeljenih standardov in na podlagi ugotovljenega stanja v posamezni organizaciji bodo strokovni aktivi ali delovne skupine v posamezni organizaciji sprejeli odločitve o tem, kaj bodo razvile, spremenile ali uvedle pri sprotnem spremljanju kakovosti dela učitelja.

V zvezi s to tematiko sta pri izvedbi spopolnjevanja sodelovali dve svetovalki za kakovost iz omrežja – mag. Irena Bohte iz ZIK Črnomelj in Alenka Kučan iz LU Murska Sobota, ki sta predstavili primera spremljanja kakovosti na ravni učiteljev v organizaciji, kjer sta zaposleni.

V program smo uvrstili tudi druge aktualne teme s področja kakovosti izobraževanja odraslih – predstavili smo aktualne strokovne dogodke med spomladansko in jesensko delavnico, predstavili dosežke skupne aktivnosti Dan za kakovost, ki jo je v letu 2018 izpeljalo 9 svetovalcev za kakovost, ter se pogovorili o tem, da bi dan za kakovost izpeljali tudi v letu 2019, morda še v večjem obsegu kot letos. Pogovorili smo se o zakonskih obvezah, povezanih s predstavitvijo vsebin o kakovosti na spletnih straneh ter predstavili priporočen standard kakovosti, kaj naj bi izobraževalne organizacije, ki imajo svetovalca za kakovost v nacionalnem omrežju, v zvezi s kakovostjo imele objavljeno na svoji spletni strani.

Spopolnjevanje je potekalo v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS

Skip to content