V petek, 22. junija, smo uspešno zaključili drugo izvedbo kratkega programa socialne aktivacije tipa C Aktivno živim v Sloveniji, ki je trajala polne 3 mesece. Tako v prvo kot v drugo skupino je bilo vključenih 15 udeleženk – albanskih žensk. Program je v I. in II. fazi obsegal 264 ur skupnega programa in 150 ur individualnega dela. Ves čas izvajanja je bila, poleg strokovne vodje, prisotna tudi kulturna mediatorka, saj je bilo razumevanje slovenskega jezika zelo slabo.

Aktivnosti programa so bile porazdeljene v več sklopov od komunikacije v slovenskem jeziku, zdravega načina življenja, zaposlovanja, delavnic za dvig samozavesti do delavnic pridobivanja digitalnih kompetenc. Učenje slovenščine je temeljilo na usvajanju osnovnih sporazumevalnih vzorcev, spoznavanju osnov slovenske slovnice, obravnavi kratkih bralnih in slušnih besedil ter govornih in pisnih dejavnostih. Vsebine so bile nadgrajene z dodatnimi metodami izkustvenega učenja iz vsakdanjega življenja, npr. z igro vlog.

Ključnega pomena so bili obiski lokalnih institucij. Udeleženke so obiskale Upravno enoto Maribor, Karierno središče Maribor, Mariborsko knjižnico, spoznale pa so tudi dejavnosti Centra za socialno delo Maribor. Hkrati so se naučile izpolnjevati različne obrazce, od vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev do raznih poštnih in bančnih tiskovin. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Maribor so se poučile o zdravem načinu življenja in o duševnih težavah. Za povečanje zaposlitvenih možnosti so obiskale Karierni sejem in izvedele, kako uspešno iskati zaposlitev. Obiskale so Center za pomoč na domu, kjer so predstavili poklic socialne oskrbovalke na domu. To je vzbudilo veliko zanimanja, izkazale so interes po pridobitvi NPK – socialni oskrbovalec. Na obisku v OŠ Maksa Durjave so spoznale, kako poteka sodelovanje staršev in šole. Predstavljena jim je bila tudi dejavnost Središča za samostojno učenje in Svetovalnega središča Maribor. Tu so izvedele, kakšne so možnosti za nadaljnje vključevanje v (ne)formalno izobraževanje.

Udeleženke so skozi program predstavile tudi svoje ročne in kulinarične spretnosti. V času Parade učenja so imele stojnico s svojimi izdelki in so obiskovalcem prikazale veščine vezenja, kvačkanja in pletenja. Seznanile so se z osebnim dopolnilnim delom ter sistemom vrednotnic in preko primerov dobre zaposlitvene prakse spoznale različne načine za nadgradnjo svojega znanja v (samo)zaposlitev. Obiskale so podjetnico, ki ji je hobi že uspelo nadgraditi v posel in je ustanovila podjetje Cute Wood. Obiskale so tudi socialno podjetja Kooperativa Dame, Galerijo kreativnih, trgovino ARTmijeMAR in družbeno odgovorno podjetje Smetka.

Skratka, s celovitim pristopom smo skozi različne delavnice, primere dobrih praks, obiske in individualne pogovore usmerjali in motivirali udeleženke za aktivno vključevanje na trg dela ali v druge oblike izobraževanja. Poleg najrazličnejših kompetenc so ključnega pomena osebni razvoj, odprava strahu pred nadaljnjimi vključitvami, zaupanje in občutek sprejetosti. Veseli smo, da se je ena od udeleženk zaposlila še pred zaključkom programa. Druge udeleženke so izkazale interes za nadaljnjo vključitei, bodisi v poskusno delo, NPK, Osnovno šolo za odrasle, večina pa v program Usposabljanja za življenjsko uspešnost. Nekatere udeleženke se bodo pozneje vključile še v program Začetna integracija priseljencev. Izkazan interes udeleženk smo predstavili na timskem sestanku s predstavnico socialne aktivacije Regionalne mobilne enote Maribor, predstavnico CSD in svetovalkami udeleženk ZRSZ OS Maribor.

Irena Urankar (irena.urankar@azm-lu.si), Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza