RIC Novo mesto je od konca leta 2020 vključen v dva nova mednarodna projekta, financirana v okviru programa Erasmus, KA 2 Strateška partnerstva. Prvega, STEPin (Supporting parents to deal with the excessive online time and habits of their children: a prevention and intervention – Podpora staršem pri ščitenju svojih otrok pred pretirano izpostavljenostjo internetu: preprečevanje in ukrepi), vodi Nemčija (Leibniz University Hannover). Drugi se imenuje REVEAL (Recognition of Experience Validation of Experience, Achievements and Learning – Priznavanje izkušenj, Potrjevanje izkušenj, dosežkov in učenja), vodi pa ga francoska organizacija Espace Mendès France. Oba projekta sta namenjena predvsem krepitvi kompetenc izobraževalcev odraslih za uporabo inovativnih orodij za soočanje s sodobnim svetom. Prvi se osredotoča na preprečevanje odvisnosti od interneta, drugi pa na iskanje novih poti za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

STEPin

Ali vaš otrok kar naprej igra spletne videoigre? Kompulzivno nakupuje na spletu? Nenehno spremlja Facebook? Internet res predstavlja tehnološki preboj, nov način komunikacije in hitrost obveščanja. Prednosti uporabe interneta tako na strokovni kot na družbeni ravni so številne, vendar pa moramo paziti tudi na mnoge pasti.

V obdobju od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2023 bo sedem organizacij iz Velike Britanije, Cipra, Grčije, Nemčije, Severne Makedonije, Slovenije in Hrvaške sodelovalo v projektu STEPin. Organizacije bodo združile svoje strokovno znanje in izkušnje s skupnim ciljem: podpirati starše in strokovnjake, da bodo lahko prepoznali spletno odvisnost in jo pomagali preprečevati. Postali bodo vzorniki, zagovorniki zdravega življenjskega sloga ob skrbi za dobro počutje svojih družin.

Namen projekta je oblikovati, razviti, preizkusiti, oceniti in promovirati inovativna orodja za podporo staršem in izobraževalcem odraslih pri obravnavi oseb s pretirano internetno ali računalniško aktivnostjo. Želimo jim pomagati, da spremenijo svoje vedenje in navade v bolj zdrave, izboljšajo svoje družabno življenje in zmanjšajo socialno izključenost.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani.

REVEAL

Dejstvo, da trenutno le 4,3 % odraslih z nizko formalno izobrazbo v EU sodeluje v VŽU, ustvarja potrebo po spodbujanju in podpori učeče se družbe. Predvsem najranljivejšim in diskriminiranim skupinam v družbi je treba pomagati premostiti vrzeli v znanju. Eden od načinov za to je vrednotenje priložnostnega, neformalnega in formalnega učenja, 

REVEAL bo temeljil na obstoječih in nastajajočih praksah s podporo t. i. digitalnih značk (Open badges). Uporabili jih bomo za socialne inovacije in odstranjevanje ovir pri priznavanju, spodbujanje novih učnih in poklicnih poti, ki temeljijo na resničnih življenjskih izkušnjah.

Pričakovani učinki projekta bodo večplastni, vplivali bodo tako na posameznika kot skupnost. Posameznikom bo projekt omogočil, da bodo spretnosti, znanje, stališča in vrednote pridobili in aktivirali v lokalnih mrežah za priznavanje in vrednotenje znanja, t. i. LRN (Local Recognition Networks). To jim bo odprlo nove priložnosti za ekonomsko in socialno vključevanje oz. izboljšanje njihovega trenutnega položaja. Skupnost in posameznik delujeta z roko v roki. Priznanje skupnosti (LRN) kot celote bo pozitivno vplivalo na priznanje njenih članov in obratno – priznanje posameznikov zunaj meja njihove skupnosti bo pozitivno vplivalo na prepoznavnost skupnosti kot celote. Dolgoročne koristi vidimo v ustvarjanju in vzdrževanju odprte in učeče se družbe, v kateri se prepoznajo in vrednotijo tako lastnosti kot prispevki njenih članov, kar bo pozitivno vplivalo na socialno kohezijo in blaginjo vseh.

V projektu sodeluje poleg RIC Novo mesto še pet partnerjev iz Francije, Belgije, Nizozemske, Grčije in Italije.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani.

Simona Pavlin (simona.pavlin@ric-nm.si), RIC Novo mesto