Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program strokovnega usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti. Namenjen je članom komisij za kakovost, učiteljem, strokovnim delavcem in drugim zaposlenim v organizacijah za izobraževanje odraslih, ki se srečujejo z vprašanji, povezanimi s kakovostjo. Imenuje se »Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti«. Razvili smo ga v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022, aktivnosti Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih.

Eno od sporočil, ki jih želimo posredovati s programom usposabljanja, je, da vsakdo, ki deluje v organizaciji za izobraževanje odraslih, s svojim delom prispeva h kakovosti izobraževalnih in drugih storitev. Ozaveščanje izobraževalcev odraslih o pomenu sprotnega spremljanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije kot pomembnega dejavnika samorefleksije nad lastnim delom je zato ključnega pomena in eden od usmerjevalnih ciljev programa.

Celoten program traja 96 pedagoških ur in je modularno zasnovan, moduli so oblikovani kot zaključene celote, tako da se lahko udeleženec vključi zgolj v posamični modul, v nekatere ali pa v vse module v programu. Gre za naslednjih osem modulov:

  1. Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle
  2. Sprotno spremljanje kakovosti in poglobljena samoevalvacija v organizaciji, ki izobražuje odrasle
  3. Kako komuniciramo o vprašanjih kakovosti izobraževanja odraslih
  4. Metoda zgledovanja v procesih presojanja in razvijanja kakovosti
  5. Metoda fokusnih skupin v procesih presojanja in razvijanja kakovosti
  6. Metoda kolegialne presoje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti
  7. Opredeljevanje in merjenje učinkov v organizaciji, ki izobražuje odrasle
  8. Videokonferenčni seminarji kot vidik kakovosti komuniciranja in kakovost na spletnih straneh

Program je praktično naravnan – pri snovanju programa nas je vodila misel, da udeleženci programa določeno tematiko v okviru organiziranega izobraževanja spoznajo, o njej razmišljajo, se praktično preizkusijo, se usposobijo in najpomembneje, si tekom usposabljanja tudi že pripravijo posamezne izdelke, s katerimi si bodo olajšali svoje nadaljnje delo na področju kakovosti.

S programom bomo, upamo, zapolnili vrzel, ki je nastala po prenehanju izpeljevanja programa temeljnega usposabljanja osebja za praktično izpeljevanje samoevalvacije z uporabo modela POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Zaradi zaključka programskega obdobja črpanja sredstev iz Evropskega socialnega sklada smo ta program zadnjič izpeljali v obdobju 2012–2013 za zadnjo skupino POKI.

Programov usposabljanja, ki jih v zvezi s kakovostjo izpeljuje Andragoški center Slovenije, se pogosteje udeležujejo strokovni delavci, le v manjšem delu tudi učitelji. Tudi ob izpeljevanju različnih projektov s področja kakovosti v izobraževanju odraslih zaznavamo, da s temi dejavnostmi učitelje zelo težko dosežemo. Zato upamo, da bomo v novi program uspeli pritegniti čim več učiteljev, ki poučujejo v izobraževanju odraslih, saj zlasti njih želimo ozaveščati o temeljnih temah s področja presojanja in razvijanja kakovosti in jih opolnomočiti s temeljnim znanjem, kot je poznavanje sestavin notranjega sistema kakovosti organizacije, znanje za praktično izpeljevanje postopkov sprotnega spremljanja kakovosti, postopkov samoevalvacije, uporaba kvalitativnih metod za pridobivanje podatkov, znanje s področja načrtovanja potrebnih izboljšav in vpeljevanja načrtovanih izboljšav ipd.

 

 

Nov program temeljnega usposabljanja za presojanje in razvijanje kakovosti (predvidoma dva modula) bomo prvič pilotno izpeljali v letošnjem letu. Vse, ki vas zanima, vabimo, da nam svoj interes ali morebitna vprašanja sporočite po elektronski pošti.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog