Poročali smo že, da je v obdobju 2017–2019 krovni cilj načrtovanih dejavnosti projekta EPUO popularizacija Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle ter podpora njegovi sistematični implementaciji. S to pobudo je Svet povabil države članice, naj odraslim, najsi bodo zaposleni, brezposelni ali ekonomsko neaktivni, omogoči nov začetek. Te dejavnosti naj temeljijo na mehanizmih za opredelitev znanj in spretnosti, ki jih odrasli že imajo, omogočajo njihovim potrebam prikrojeno izobraževanje in usposabljanje ter jim pomagajo pridobiti nova znanja, spretnosti in kvalifikacije. Pri tem pa imajo pomembno vlogo tudi podporne dejavnosti, kot so svetovanje, terensko delo (t. i. outreach), ozaveščanje in druge.

V Sloveniji smo torej novi projekt EPUO zasnovali v skladu s temi priporočili in se zavezali, da se bomo še naprej ukvarjali s spodbujanjem vključevanja nizko kvalificiranih odraslih v izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko učenje. Med specifičnimi cilji projekta je tudi zagotavljanje priložnosti za premislek in interakcijo deležnikov. Na tem mestu že poročamo o uresničitvi prve tovrstne priložnosti, tj. o posvetovalnem dogodku EPUO oziroma konferenci z naslovom Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost.

V pripravi sta tudi nadaljnja dva posvetovalna dogodka EPUO. Junijski bo zbral predstavnike srednjih in višjih strokovnih šol, delodajalcev in drugih deležnikov. Nagovarjal bo problematiko priprave izobraževalnih programov, ki naj bodo čim bolj po meri gospodarstva. Dogodek soorganizirata ACS in Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, in sicer 11. junija v Centru kulinarike in turizma KULT316 na Prušnikovi 74 v Ljubljani. Več o dogodku bo kmalu na voljo na spletni strani https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-2.

V začetku septembra pripravljamo skupaj z ZLUS tretji posvetovalni dogodek EPUO. Namenjen bo izmenjavi izkušenj članic Zveze, delodajalcev in drugih deležnikov s projektoma ESS, ki zadevata informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja (2016–2022) in pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (2016–2019). Že zdaj opozarjamo na spletno stran tega dogodka (https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-3), ki bo že kmalu dobil svoje jasnejše obrise.

Proti koncu septembra ali v začetku oktobra napovedujemo letošnjo konferenco EPUO, na kateri bomo zbrali vtise in spoznanja s posvetovalnih dogodkov in jih nadgradili z drugimi vidiki, ključnimi za slovensko izobraževanje odraslih.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS