Nove razmere, v katerih so se znašle izobraževalne organizacije in drugi izvajalci izobraževanja odraslih zaradi epidemije novega koronavirusa, so krojile tudi izobraževalno ponudbo za odrasle, načrtovano za šolsko leto 2020/2021. Zaradi številnih ukrepov, smernic MZ in NIJZ so se morale organizacije za izobraževanje odraslih na hitro prilagoditi novim razmeram ter k izobraževanju pristopiti na nove načine. Izobraževanje na daljavo, razen v nekaterih primerih, ni bilo sistematično vzpostavljeno in razvito, zato so bile potrebne hitre prilagoditve. Pri načrtovanju izobraževalne ponudbe so imeli prednost formalno izobraževanje za odrasle, javna služba ter izobraževanje, povezano s pogodbenimi obveznostmi. Ponudba neformalnega izobraževanja odraslih je bila manjša, še zlasti tista, ki ni bila obvezna niti z vidika udeležencev izobraževanja niti izobraževalnih organizacij.

Na ACS smo spremljali izobraževalno ponudbo in jo objavljali na spletni strani Kam po znanje – pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2020/2021 (http://pregled.acs.si). Zaradi številnih negotovosti, s katerimi so se izvajalci izobraževanja soočali od pomladi naprej, je bilo pričakovano, da so izvajalci  načrtovali manj izobraževanj kot pretekla leta. Do konca leta 2020 je 200 izvajalcev izobraževanja in učenja odraslih objavilo 3.115 programov izobraževanja in usposabljanja ter drugih dejavnosti. Ta kazalnika se bosta do konca šolskega leta 2020/2021 še spreminjala, saj izvajalci še dopolnjujejo in posodabljajo objavljena izobraževanja.

Analiza zbrane izobraževalne ponudbe je pokazala, da so izvajalci izobraževanja velik del svojih izobraževanj namenili najširši javnosti (vsem odraslim), zlasti nižje izobraženim odraslim in drugim ranljivim skupinam. Te skupine odraslih so v času izobraževanja na daljavo še posebno prikrajšane.

Mreža izvajalcev izobraževanja in učenja odraslih je razvejana po vseh slovenskih regijah, najmočnejša pa je v osrednjeslovenski, kjer je tudi povpraševanje po izobraževanju največje. V vseh slovenskih občinah možnosti za izobraževanje odraslih niso na voljo.

Velika raznovrstnost ustanov, ki izvajajo izobraževanja odraslih, vpliva na vsebinsko pestrost njihove ponudbe. Ta sega na različna področja, med katerimi prevladujejo področje umetnosti in humanistike, še zlasti učenje tujih jezikov, področje splošnih izobraževalnih aktivnosti, pismenosti in matematične pismenosti, področje osebnih spretnosti in osebnostnega razvoja, IKT ter poslovnih in upravnih ved.

Dve tretjini celotne izobraževalne ponudbe so predstavljali programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja. V največji meri so to programi učenja tujih jezikov. Tretjina ponudbe je bila namenjena pridobitvi višje stopnje formalne izobrazbe. V tej ponudbi je bilo največ programov srednjega strokovnega izobraževanja ter srednjega poklicnega izobraževanja odraslih.

Poročilo s podrobnejšimi podatki o letošnji izobraževalni ponudbi za odrasle je objavljeno na spletni strani ACS v Digitalni bralnici ter na spletni strani Kam po znanje.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS