Na CIK Trebnje v sklopu projekta SkillHUBS v zaporu Dob pilotno izvajamo trening za razvijanje osnovnih in transverzalnih kompetenc za boljšo zaposljivost zapornikov po izpustu. Program je nastal v tesnem sodelovanju z udeleženci na podlagi njihovih poklicnih ambicij, osebnih želja ter s testnim preizkusom identificiranih šibkosti pri razvitosti osnovnih kompetenc. Pri postavljanju ciljev in osnovnih smernic programa smo sledili izsledkom prej opravljene raziskave o potrebah po splošnih kompetencah pri zaposlenih, kot jih pričakujejo delodajalci. Pri tem smo upoštevali tudi možnosti, ki jih imajo v našem okolju odrasli za nadaljnje razvijanje teh kompetenc v dostopnih izobraževalnih programih.

Udeležence programa so izbrali in motivirali za vključitev strokovni delavci zapora. Na prvem srečanju sva jim izvajalki oz. mentorici  predstavili cilje programa ter z različnimi aktivnostmi poskrbeli, da so odkrito izrazili svoje želje glede poklicnega življenja ter osebna pričakovanja v zvezi s programov. Z vsakim posameznikom smo izvedli osebni intervju, v katerem smo raziskali njihove pretekle izkušnje in kompetence, ki izvirajo iz njihovega preteklega poklicnega in osebnega življenja. Sledilo je pisno testiranje. Udeleženci so reševali življenjske naloge, s katerimi smo preverili njihovo sposobnost branja in razumevanja besedil, pisnega sporočanja, uporabe osnovne matematične spretnosti, kritičnega mišljenja in reševanja problemov. Za testiranje smo uporabili naloge, ki so nastale v sklopu obsežne mednarodne raziskave o kompetencah odraslih PIAAC, ki jo je v Sloveniji vodil ACS.  Po prvem delu, v katerem smo ozavestili potrebe posameznikov, družbe in pričakovanja delodajalcev ter to povezali z dejanskim stanjem razvitih zmožnosti, smo z vsakim udeležencem izpolnili in podpisali učno pogodbo – dokument, ki je nastal v razvojnem delu projekta SkillHUBS.

Po skrbni analizi vseh rezultatov sva mentorici razvili idejo, da bi program pripravili kot projekt odprtja lastne podjetniške dejavnosti. Udeleženci so bili navdušeni, saj se je izkazalo, da sta svoboda in denar dva osnovna motiva, ki ženeta zapornike k nadaljnjemu osebnemu in profesionalnemu  razvoju. Poleg tega imajo trije udeleženci podjetniške izkušnje, eden se usposablja za računovodjo, v skupini imamo odličnega prodajalca, dobrega govornika, skratka, veliko je možnosti za medsebojni prenos znanja in izkušenj.

Tako je nastal program, v katerem bodo udeleženci ustanovili tri različna »virtualna« podjetja. Vsako srečanje je zastavljeno kot samostojen projekt – od razvijanja podjetniške ideje do izdelave poslovnega načrta. V celotnem procesu na ta način razvijajo kritično mišljenje, se urijo v reševanju problemov, ki se pojavljajo sproti, učijo se osnovnih spretnosti sodelovalnega dela in komunikacije, krepijo svojo ustvarjalnost ob konkretnih nalogah: pripravi finančnega plana, računanju stroškov in cen obnavljajo ter razvijajo matematične spretnosti, pri prebiranju virov in pripravi pisnih izdelkov za poslovni načrt pa vidno napredujejo tudi pri jezikovnih spretnostih. Na posameznem srečanju sproti dobijo od izvajalcev tudi minimalno potrebno teoretično znanje, da bodo lahko, morda, po vrnitvi na prostost tudi v resnici stopili na samostojno podjetniško pot.

Zdenka Nanut Planinšek (zdenkanp@gmail.com), zunanja sodelavka CIK Trebnje