Ob koncu julija smo na spletnih straneh Andragoško spopolnjevanje objavili Poročilo o spremljanju – Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022, ki ga vsako leto pripravimo v okviru naloge Razvoj pristopov andragoškega spopolnjevanja. Analiza je tudi del sistema notranjega presojanja kakovosti o spremljanju kakovosti izobraževalne dejavnosti ACS.
Rezultate spremljanja vključevanja strokovnih delavcev v IO v programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja ACS smo sodelavke, ki pripravljamo analizo, predstavile na petkovem srečanju sredi septembra. V nadaljevanju povzemamo nekaj ključnih informacij.

Spletna aplikacija v podporo izobraževalni dejavnosti ACS nam omogoča hitre izpise statističnih podatkov o vključenih in usposobljenih udeležencih ter izpeljanih usposabljanjih in spopolnjevanjih. Tako podprti smo leta 2017 začeli sistematično spremljati udeležbo strokovnih delavcev v IO v naših programih.

Spodnja slika prikazuje število vključenih udeležencev od 1992 do 2022. Pri nekaterih letnicah smo zapisali razloge in vzroke za rast oz. upad udeležbe.

V 30 letih, odkar izvajamo programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, prevladujejo udeleženke, stare med 31 in 50 let, z visokošolsko univerzitetno izobrazbo in/ali zaključeno 2. bolonjsko stopnjo družboslovne smeri, pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom. Večina prihaja iz osrednjeslovenske regije. Po vrsti organizacije vsa leta prevladujejo zaposleni na LU.

Kljub odpravi omejitev zaradi epidemije covida-19 smo v nekaterih programih ohranili izpeljavo kombiniranega in/ali spletnega izobraževanja. Večino (63 %) programov smo izpeljali v prostorih ACS ali izven, slabo četrtino pa na daljavo. V kombinirani obliki smo izpeljali 13 % vseh izvedb.

Zadnja tri leta razvoj programov usmerjamo v vsebine, namenjene ranljivim skupinam. Vsebinsko se dopolnjujejo in nadgrajujejo. V prihodnje bi jih lahko oblikovali v daljši, modularno zasnovani program. V preteklem letu smo razvili in izpeljali program Spodbujanje motivacije ranljivih skupin za učenje in izobraževanje. Gre za spoznavanje učinkovitih pristopov k povečevanju motivacije za krepitev najrazličnejših spretnosti za aktivnejši vstop na trg dela. Udeleženci so se seznanili tudi s konceptom coachinga, ki bo pripomogel k spodbujanju ranljivih skupin k delovanju in učenju.

V okviru posebne naloge Umestitev slovenskega znakovnega jezika v šolski sistem – Usposabljanje strokovnih delavcev in ravnateljev za delo z gluhimi in naglušnimi odraslimi udeleženci izobraževanja smo razvili in izpeljali program Gluhe in naglušne osebe v izobraževanju odraslih. Pripravili smo ga s posebno mislijo na osebe s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi gluhi in naglušni. Izobraževalci odraslih se z njimi vse pogosteje srečujejo. Gre za skupino, ki ima težave pri sporazumevanju, dostopu do informacij in vključevanju v socialno okolje.

Utrinek z delavnice Gluhe in naglušne osebe v izobraževanju odraslih

V letu 2022 smo se odzivali tudi na potrebe posameznih organizacij in podjetij ter izpeljali kar 23 izvedb 7 različnih programov usposabljanja in spopolnjevanja v skupnem trajanju 250 pedagoških ur. 373 udeležencev je večini programov prisluhnilo v živo. Ocenili so jih z visoko povprečno oceno, 4,8.

Aktivni udeleženci na delavnici Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

Tudi v prihodnje se bomo odzivali na potrebe organizacij in podjetij. Skupaj z njimi bomo pripravljali vsebine s področja andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja. Z izobraževanjem jim bomo pomagali utirati pot k novim priložnostim v IO. Z različnimi izobraževalnimi vsebinami bomo prispevali h krepitvi IKT znanj in kompetenc zaposlenih, razvijali nove IKT pristope in orodja, podprta z IKT. Dovzetni bomo tudi za hibridne oblike izobraževanja.

V letu 2022 smo zaključili 3 projekte ESS:

Več ...

V okviru prvega smo organizirali 19-urno kombinirano Usposabljanje strokovnih delavcev za vpeljavo inštrumenta SVOS. Del je bil izveden po Zoomu, del pa kot samostojno učenje. V drugem projektu smo izpeljali 3 programe splošnega usposabljanja in spopolnjevanja za andragoško delo ter 9 programov usposabljanj in spopolnjevanj za posebne vloge v andragoškem delu, in sicer za svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih, strokovne sodelavce v središčih za samostojno učenje, strokovne sodelavce v programu OŠO ter svetovalce v IO. Za slednje smo nato še v tretjem projektu izpeljali 3 usposabljanja. Eno je bilo namenjeno ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti odraslih, na drugih dveh pa so udeleženci pridobili znanja o tem, kaj vse potrebujejo za izpeljavo kakovostnega svetovalnega procesa.

Analiza je pokazala tudi, da z leti upada delež vključenih strokovnih delavcev iz srednjih šol, šolskih centrov in gimnazij. V letu 2022 je bil ta v primerjavi z letom 2021 najnižji (manj kot 7-odstotni). Zato smo sodelavce na petkovem srečanju povabili k razmisleku, kako doseči to ciljno skupino in jo spodbuditi, da bi se v večji meri udeleževali naših programov. Dobili smo zanimive predloge in rešitve, nekaj jih bomo zagotovo lahko uporabili pri nadaljnjem delu.

Celotno poročilo najdete na spletni strani Andragoško spopolnjevanje.

Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), mag. Zdenka Birman Forjanič (zdenka.birman.forjanic@acs.si), mag. Karmen Rajar (karmen.rajar@acs.si), ACS

Skip to content