S svečanim podpisom Dogovora o oblikovanju in razvijanju lokalne svetovalne mreže ISIO v UE Murska Sobota je oktobra 2001 pri LU Murska Sobota tudi formalno začelo delovati Svetovalno središče Murska Sobota. Temelji delovanja so bili pod vodstvom ACS z mag. Tanjo Vilič Klenovšek in Sonjo Klemenčič na čelu položeni že prej. Pri snovanju modela in umeščanju svetovalne dejavnosti je sodelovalo pet organizacij za izobraževanje odraslih/ljudskih univerz iz Kopra, Novega mesta, Žalca, Maribora in Murske Sobote. Tu sta sodelovali Darja Dravec in Lilijana Grof. Alojz Sraka in sodelavec Marjan Čenar sva kakšno leto prej ‘peš’ zbirala osnovne podatke o udeležencih, njihovih izobraževalnih potrebah, željah, pričakovanjih, ciljih in jih predstavila na enem izmed posvetov.

SS na Pomurskem sejmu

Med temeljne kamne projekta ISIO lahko uvrstimo študij literature in primerov dobre prakse, študijske obiske, analize nacionalnih in regionalnih potreb in ciljnih skupin, vključno z ranljivimi, upoštevanje regionalnih potreb in značilnosti. Povezovanje vseh organizacij in institucij, ki se na lokalnem/regionalnem nivoju ukvarjajo z razvojem ljudi in izobraževanjem in so po naravi dela zainteresirane za njihov razvoj, je za svetovanje izjemno pomembno. Na tej osnovi je bil pripravljen skupni Model informativno-svetovalne dejavnosti ISIO, ki se je ustrezno prilagodil lokalnemu/regionalnemu območju, v katerem je začelo delovati posamezno svetovalno središče.

S časovne distance lahko zapišem, da je šlo za inovativen projektni pristop, ki je brezplačno, zaupno informiranje in svetovanje v IO trajno umestil v slovensko okolje. Še več – s časovne distance in nekaj nostalgije lahko zapišem, da je ISIO kot projekt skupaj z vrstami spremljajočih podprojektov uspel preživeti in pluti med Scilami in Karibdami različnih razpisov in s tem povezanih financiranj vse do sedanjega pristana v Javni mreži.

Svetovalno središče MS - logotip

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki je za udeležence brezplačna in zaupna, sledi ključnim ciljem:

 • vsem odraslim zagotoviti in nuditi kakovostno, strokovno in celostno informiranje in svetovanje ter vrednotenje pridobljenih znanj kot podporo za pridobivanje kompetenc, novih znanj, izobrazbe in osebnega razvoja,
 • povezati ponudnike izobraževalnih, svetovalnih in storitev pomoči v lokalnem okolju z namenom, da udeleženci svetovanja lažje in hitreje dosežejo svoje izobraževalne, zaposlitvene in osebne cilje.

Ob 20-letnici želim posebej izpostaviti dejavnike, ki so po mojem mnenju najbolj prispevali k uspehu projekta na regionalnem nivoju in zadovoljstvu naših strank:

 • stalno strokovno usposabljanje svetovalk in svetovalcev,
 • svetovalne storitve za vse odrasle v vseh izobraževalnih programih, ne glede na to, kam se udeleženci svetovanja dejansko vključijo,
 • zgodnja računalniška podpora, danes bi lahko rekli digitalizacija naših storitev, ki omogoča spremljanje udeležencev, analize storitev, ugotavljanje trendov in potreb udeležencev in okolja,
 • sodelovanje in podpora partnerjev v regionalnem okolju, s tem povezano delovanje strateškega sveta in strokovnega aktiva Svetovalnega središča ISIO Murska Sobota,
 • delovanje kot mobilna služba in t. i. outreach pristop do potencialnih strank, skupin, podjetij in ustanov,
 • vključitev javnih regijskih organizacij za IO v projekte svetovanja in pridobivanja kompetenc ter delovanje regijske svetovalne mreže,
 • vpeljava sistema spremljanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti,
 • sodelovanje v podprojektih Kakovost v svetovanju, Europeer Guide, Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje znanj, Svetovalni pripomočki, TVU, CVŽU, Svetovanje za zaposlene, Svetovanje za brezposelne,
 • sodelovanje v projektih in aktivnostih partnerjev, ki vključujejo ranljive skupine: ZRSZ, Right Proffesion, Socialna aktivacija, Regijske mreže ZSSS, Atena, Munera, DIR,
 • možnosti intenzivne in ciljno usmerjene promocije dejavnosti, vključno z dobro podporo regionalnih medijev in s tem povezana prepoznavnost storitev,
 • vključevanje ranljivih ciljnih skupin, njihovih združenj in organizacij.
Delavnica v SS Murska Sobota

In kaj je v svetovanju najlepše? Zagotovo so to zadovoljne stranke, ki jih ponovno srečuješ v središču, na LU, ulici ali v zasebnem življenju, in njihove zgodbe o tem, kako so s skupno pomočjo svetovalcev, izobraževalcev, financerjev in drugih ponudnikov pomoči in podpor uspele doseči osebne cilje, pridobiti delo in kakovostno preživeti čas.

Zato naj mi bo dovoljeno izreči zahvalo mreži ISIO, na čelu z ACS in MIZŠ, LU Murska Sobota, partnerskim organizacijam in vsem, ki so omogočili zadovoljstvo strank ter moj osebni in strokovni razvoj.

Alojz Sraka (svetovalno.sredisce@lums.si), LU Murska Sobota

Skip to content