Po intenzivnem in bogatem procesu priprave, ki je vključeval tudi razprave v Evropskem parlamentu, je EK 4. marca 2021 sprejela Akcijski načrt za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic (The European Pillar of Social Rights Action Plan). Osredotoča se na delovna mesta ter znanja in spretnosti za prihodnost, hkrati pa utira pot pravičnemu, vključujočemu in odpornemu socialno-ekonomskemu okrevanju. Več >>

Drugi evropski dokument, ki je bil objavljen 26. februarja, je Resolucija Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030). V njem so med drugim navedene naslednje strateške prednostne naloge: izboljšanje kakovosti, pravičnosti, vključenosti in vsesplošnega uspeha pri izobraževanju in usposabljanju, vsesplošno uresničevanje načela VŽU in mobilnosti, krepitev kompetenc in motivacije za poklice v izobraževanju, krepitev evropskega terciarnega izobraževanja, podpiranje zelenega in digitalnega prehoda v izobraževanju in usposabljanju ter z izobraževanjem in usposabljanjem. Več >>

Mednarodna komisija za prihodnost izobraževanja je pripravila poročilo z naslovom Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. Vseh devet ukrepov – od prvega, da se je treba zavzeti za krepitev izobraževanja kot skupnega dobrega, do zadnjega, ki poziva h krepitvi globalne solidarnosti in preseganju sedanjih ravni neenakosti – želi spodbuditi razpravo, sodelovanje in ukrepanje na vseh ravneh. Več >>

LLLP je sredi decembra lani izdala dokument Vseživljenjsko učenje za trajnostne družbe (Lifelong Learning for Sustainable Societies). Z njim želi spodbuditi razpravo in dati priporočila za strateško vlogo izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja pri utiranju poti k trajnostni prihodnosti za Evropo in zunaj nje. Več>>

EK je 27. januarja predstavila Zeleno knjigo o staranju: Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami. Dokument, ki celostno obravnava tematiko dolgožive družbe in staranja, je namenjen pozivu javnosti, da posreduje svoja stališča o tem, kako se na to odzvati. Javno posvetovanje bo trajalo 12 tednov, tj. do 21. aprila. Več>>

Zaradi precejšnjega zanimanja za vajeništvo v zadnjih letih sta se CEDEFOP in OECD odločila, da bosta preučevala vajeništvo z vidika številnih megatrendov, vključno s sociodemografskimi spremembami, pospešenim uveljavljanjem novih tehnologij in novimi oblikami organizacije dela. Nastala je študija z naslovom The next steps for apprenticeship. Več>>

V tokratnem novičniku CEDEFOP našo pozornost najbolj pritegne poročilo s spletnega dogodka o napovedovanju spretnosti. Nanaša se namreč na Slovenijo. Več>>

Februarski mesečni novičnik ALADIN Online Alert  osvetljuje dejavnosti, projekte in publikacije, ki poudarjajo pomen VŽU. Več>>

V nagovoru februarskega mesečnega novičnika EBLIDA predsednik Ton van Vlimmeren knjižnice prikaže kot ustanove, ki prispevajo k družbi in ljudem v skupnosti. Več>>

V začetku prejšnjega meseca je združenje EAEA izdalo svoje e-glasilo EAEA newsletter 1/2021. V njem napovedujejo, da se bodo v letu 2021 osredotočali na digitalizacijo in spodbujanje digitalnih kompetenc v izobraževanju odraslih. Več>>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS