Tik pred koncem leta smo na ACS zaključili tretjo fazo projekta Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji. Proces, ki poteka v vseh državah članicah EU že od leta 2012 v skladu z vsakokratnim akcijskim načrtom posamezne države, se je trdno zasidral na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. S pomočjo evropskih sredstev programa Erasmus+ in ob sofinanciranju MIZŠ smo v teh letih razvili koncept Parade učenja (2013–2015) – ta je zdaj sestavni del TVU in v letošnjem letu lahko pričakujemo njegovo izvedbo na 15 prizoriščih po Sloveniji. Razvili smo tudi koncept strokovnih dogodkov EPUO ter jih izpeljali 21 v letu 2015 ter po 7 v letih 2016 in 2017. Tako smo uresničili namero o kakovostnih srečanjih relevantnih deležnikov z lokalne in nacionalne (medsektorske) ravni, na katerih je tekla beseda o zagotavljanju temeljnih in drugih spretnosti izobraževalno prikrajšanim ciljnim skupinam. Slednjim smo namenili video posnetke in razstavne panoje, s študijskim delom in obiskom irskega festivala učečih se pa smo obogatili strategijo ozaveščanja o pomenu in vlogi izobraževanja odraslih. Našteto je le vrh ledene gore, s posameznimi dejavnostmi in rezultati pa se boste najhitreje seznanili, če preberete projektno glasilo e-bilten EPUO ter se sprehodite po spletni strani, ki se ponaša s slovensko in angleško različico.

Vse to je trenutno v presoji pri Evropski komisiji, mi pa se z mislimi in dejanji že pomikamo v četrto fazo. Tekla bo vse do konca leta 2019, a bo ob bogatem akcijskem načrtu še prehitro minila. V naslednjih dveh letih je krovni cilj načrtovanih dejavnosti popularizacija Priporočila Sveta Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (december 2016) ter podpora njeni sistematični implementaciji. Na ta način se bomo še naprej ukvarjali s spodbujanjem vključevanja nizko izobraženih/kvalificiranih odraslih v izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko učenje ter z zagotavljanjem višjih ravni spretnosti (izobraževalno prikrajšanih) odraslih.

V dvoletnem obdobju bomo ozaveščali ključne deležnike o obstoječih nacionalnih ukrepih na področju izobraževanja in zaposlovanja, ki so že usklajeni z omenjenim Priporočilom. Posneli bomo stanje in analizirali obstoječe procese in projekte, predvsem tiste, ki so financirani iz Evropskega socialnega sklada, politične ukrepe in instrumente, ki so v veljavi. Organizirali bomo posvetovalne sestanke in dve konferenci deležnikov s področja izobraževanja, zaposlovanja in iz drugih resorjev z namenom, da jih vključimo v analizo stanja in oblikovanje spoznanj ter nadaljnjih ukrepov. Najširšo javnost bomo ozaveščali z video in avdio posnetki zglednih primerov opredelitve obstoječih znanj in spretnosti, zagotavljanja prilagojene, prožne in kakovostne ponudbe učnih programov, ugotavljanja in priznavanja pridobljenih znanj in spretnosti, ‘outreach’ in svetovalne dejavnosti ter promocije izobraževanja odraslih. Vse to so koraki, ki jih opredeljuje omenjeno Priporočilo. Dejavnosti se bodo prepletale, dopolnjevale in bodo zagotavljale priložnosti za vzajemno učenje na državni in mednarodni ravni.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS