Kakovost ustvarjamo vsi. Vsak posameznik, ki je vključen v izobraževalni proces, ima vlogo pri tem. Študenti s svojim delom in prizadevanji, predavatelji s svojimi metodami in pristopi k poučevanju, vodstvo šole s svojim načrtovanjem in organizacijo prispevajo k izboljšanju kakovosti izobraževanja. Že več kot 25 let je vodilo višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji ponuditi vsem deležnikom kakovostno izobraževanje. V ta namen šole uvajajo sisteme kakovosti, sistematičnega spremljanja zadovoljstva vseh deležnikov, notranje presoje in nenehnih izboljšav, da bi dosegli zastavljene izobraževalne cilje. Vse to je okrepilo tudi zavedanje o pomenu kakovosti.

Številne koristi tovrstnih pristopov se kažejo širše. Vplivajo na kakovost življenja posameznika in družbe ter pomagajo ustvarjati boljši svet. Krepijo uspeh, saj z njim pridobimo ustrezno znanje, veščine in motivacijo za nadaljnje izobraževanje, delo in obveznosti v vsakdanjem življenju. S krepitvijo osebnih spretnosti, kot so samostojnost, odgovornost, kreativnost in inovativnost, si povečamo možnosti za karierno rast.

Dan za kakovost, skupna akcija TVU, spodbuja aktivnosti, ki krepijo ozaveščanje o pomenu sistema kakovosti. Ponuja priložnost za izmenjavo dobrih praks ter možnost dodatnega izobraževanja s področja kakovosti. Na Skupnosti višjih strokovnih šol smo akcijo prepoznali kot priložnost, da skupaj s šolami namenimo pozornost povezovanju znotraj kolektivov in med njimi. Študenti se nam pogosto zdijo premalo aktivni, vendar nas njihova močna stališča vedno znova presenečajo. Zato je prav, da jim ponudimo priložnost, da se izrazijo.

Izkazali so željo po svoji vključenosti v oblikovanje študijskih programov in predlagali vzpostavitev mehanizma za sprotno spremljanje njihovih predlogov za izboljšanje kakovosti. Aktivi za kakovost na višjih strokovnih šolah so akcijo izkoristili za razmislek o sedanjem delu, možnosti povezovanja z drugimi deležniki, pregledu samoevalvacijskih poročil in izzivih, ki jih zagotavljanje kakovosti prinaša. Hkrati jim želimo omogočiti povezovanje z delodajalci, zato smo v sodelovanju z B&B Izobraževanje in usposabljanje organizirali Podjetniško povezovalni zajtrk.

Da bi šole za svoja prizadevanja na področju kakovosti ustrezno nagradili, smo na Skupnosti višjih strokovnih šol in na komisiji za kakovost začeli načrtovati priznanja Na poti k odličnosti. Šole bodo spodbujala k stalnemu izboljševanju procesov in storitev. Podeljena jim bodo za dosežke pri zagotavljanju kakovosti. Pomembno je, da višje strokovne šole zagotavljajo ustrezno izobraževanje, ki je usklajeno s potrebami trga dela. Bistveno je tudi, da imajo predavatelji ustrezno znanje in izkušnje ter da imajo na voljo dovolj opreme in infrastrukture za izvajanje izobraževalnega procesa.

Na poti k odličnosti bo naše vodilo, da v naslednjem letu spodbudimo še več višjih strokovnih šol k načrtnemu namenjanju pozornosti dnevu za kakovost. Naše osrednje vodilo je, da kakovost ustvarjamo vsi.

Natalija Klepej Gržanič (natalija.klepej@skupnost-vss.si), Skupnost VSŠ