V tednu med 7. in 11. januarjem so v Kopru, Mariboru in Novem mestu potekali regijski seminarji za potencialne prijavitelje projektov Erasmus+ s področja IO, ki so bili zelo dobro obiskani. Udeležencem so bili predstavljeni cilji in namen programa Erasmus+, KA 1 in 2 ter sam postopek priprave in oddaje projektne prijavnice.

V letošnjem letu je za decentralizirane projekte Erasmus+ za IO v primerjavi z lanskim letom na voljo več sredstev, in sicer 1,412.657 evrov. Za projekte učne mobilnosti v sklopu KA 1 je na voljo 222.055 evrov, za strateška partnerstva v okviru KA 2 pa 1,190.602.

V nadaljevanju naj na kratko spomnimo, kaj omogočata KA 1 in 2.

KA 1 omogoča posameznikom, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja, udeležbo na različnih aktivnostih v tujini, da bi se strokovno razvili. Organizacije pridobijo nepovratna sredstva za mobilnost svojega osebja, torej za nova znanja, ki jih to pridobi v tujini. Sredstva so namenjena tistim, ki izobražujejo, in ne učečim se.

Gre za različne oblike mobilnosti: izobraževalni obisk na tuji organizaciji (job shadowing), udeležbo na strukturiranem tečaju, lahko pa se slovenska organizacija in organizacija iz tujine tudi dogovorita, da izobraževalec iz slovenske organizacije določeno obdobje poučuje ali izvaja dolo­čeno usposabljanje na organizaciji v tujini. Vedno gre za mobilnost iz Slovenije v eno izmed držav, ki sodelujejo v programu (28 članic EU + Norveška, Islandija, Lihtenštajn, Turčija, Makedonija in Srbija).

KA 2 pa je namenjena sodelovanju organizacij iz različnih držav. Pri tem gre lahko za:

  • spodbujanje ali razvoj inovacij na področju, kjer se je za to izkazala potreba v vseh sodelujočih državah (na primer nov kurikul za določeno tematiko, nova metoda poučevanja, priročnik za delo s specifično ciljno skupino, ki do sedaj še ni bila obravna­vana, nov pristop k poučevanju, razvoj novega spletnega orodja ali nove vsebine za že obstoječa orodja …),

ali

  • prenos dobrih praks med organizacijami, ki si želijo medsebojno izmenjati in oplemenititi svoje dosedanje delo.

V strateškem partnerstvu lahko sodeluje katera koli pravna oseba s sedežem v državi programa, vedno pa gre za sodelovanje vsaj treh organizacij iz treh različnih držav, ki sodelujejo (28 članic EU + Norveška, Islandija, Lihtenštajn, Turčija, Make­donija in Srbija).

Organizacije za IO lahko svoje vloge v okviru KA 1 oddajo do torka, 5. februarja, do 12. ure, rok za oddajo vlog v okviru KA 2 pa je 21. marec 2019, prav tako do 12. ure.

Vsem, ki v tem obdobju načrtujete svoje projektne aktivnosti in pripravljate projektne prijavnice, želimo obilo dobrih projektnih idej in uspešno oddajo prijavnic.

Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS