ACS vzpostavlja Nacionalno točko spretnosti odraslih. Organizacijam bo zagotavljala tehnično in organizacijsko podporo pri vpeljavi inštrumenta SVOS za merjenje spretnosti odraslih, zagotavljala kakovost ravnanja z občutljivimi podatki ter spodbujala razvojno-raziskovalno okolje o spretnostih.
Kaj je SVOS?

SVOS je spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti odraslih, ki vključuje modul besedilnih in matematičnih spretnosti, spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih, bralne spretnosti (kognitivni moduli vprašalnika) ter module o uporabi spretnosti pri delu in v vsakdanjem življenju, profil vedenjskih kompetenc in poklicnih interesov ter modul o osebni blaginji in zdravju (nekognitivni moduli). Več o vprašalniku SVOS smo objavili v aprilskih e-Novičkah ACS.

Več kot 17.000 odraslih iz vse Slovenije bo lahko brezplačno pristopilo k oceni svojih spretnosti. V ta namen bomo vzpostavili mrežo lokalnih točk, kjer bo mogoče to opraviti. Nacionalna točka bo lokalnim nudila tehnično in strokovno podporo pri izvedbi ocenjevanj. Strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo s poklicnim svetovanjem odraslim, bo nacionalna točka zagotovila usposabljanje za strokovno svetovanje ter interpretacijo poročil o rezultatih SVOS. Svetovalci bodo tako pridobili nov pripomoček za kakovostnejše ciljno načrtovanje izobraževanj in usposabljanj ter karierno svetovanje posameznikom.

Z vključevanjem odraslih v ocenjevanje spretnosti želimo povečati zaposljivost in mobilnost odraslih, izboljšati zmožnosti za njihov osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. Dolgoročno želimo v svetovalne in učne procese privabiti odrasle, ki vanje niso vključeni. Ocenjevanje bo na voljo širši množici odraslih, ki bodo lahko rezultate uporabili za dolgoročni razvoj svojih spretnosti, pa tudi za načrtovanje razvoja poklicne poti, usmerjeno izbiro in iskanje tako učnih programov kot zaposlitve. Na podlagi pridobljenih ocen spretnosti želimo nadgraditi izobraževalne programe, tako da bodo naslavljali spreminjajoče se potrebe po spretnostih na trgu dela.

Nacionalna točka bo spodbujala sodelovanje med različnimi deležniki in s tem prispevala k oblikovanju novih usklajenih rešitev in sistemsko povezanih ukrepov na področju spretnosti. Zagotavljala bo analitično razvojno podporo in skrbela za kakovostno ravnanje z občutljivimi podatki tako v fazah zbiranja in arhiviranja kot tudi pri analizi. Rezultati bodo omogočali vpogled v stanje in razvoj spretnosti v Sloveniji z različnih vidikov.

Nacionalna točka se vzpostavlja v okviru vpeljave inštrumenta za ocenjevanje spretnosti odraslih SVOS, ki je del projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022. Razvoj orodja SVOS in izvedba pilotne raziskava v letu 2017/2018 je ob podpori EK potekala pod okriljem OECD v sodelovanju z več mednarodnimi organizacijami. Vpeljava inštrumenta za ocenjevanje spretnosti odraslih SVOS je del projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022. Projekt podpirata ESS ter MIZŠ.

Dr. Laura Fink (laura.fink@acs.si), ACS