Velenje je mesto priseljencev. Prihajajo iz različnih držav, največkrat zaradi ekonomskih potreb, zaposlitve in želje po boljšem življenju. Na AZ LU Velenje jim poskušamo kulturni, jezikovni in osebni prehod omiliti z različnimi pristopi. Svetovanje v IO je eden od njih.

Svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih izvajamo v okviru javne službe in samo za zaposlene v okviru projekta Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016–2022. Svetovanje je za udeležence brezplačno, saj ga financirata EU iz ESS in RS s sredstvi MIZŠ. Ravno zaradi omenjenega poseben poudarek namenjamo priseljencem.

Svetovanci k nam prihajajo z različnimi problemi, vprašanji glede izobraževanja in življenja v Sloveniji. Največkrat je svetovanje vezano na učenje slovenskega jezika, opravljanje izpita iz znanja tega jezika na osnovni ravni, postopke vrednotenja izobraževanja, pridobljenega v tujini. Zanima jih, kako se ovrednoti pridobljeno znanje, da bi se zaposlili na področju, za katero so izobraženi in usposobljeni. Prihajajo z željo po nadaljevanju formalnega izobraževanja, pridobitvi dodatnih kompetenc za zaposlitev ali NPK. Včasih lahko svetovalke vrednotimo tudi njihovo neformalno pridobljeno znanje. Skupaj s svetovalko pripravijo portfolijo za lažje iskanje zaposlitve, lahko se vključijo v različne delavnice in projekte. V pogovoru s svetovalko postavijo cilje in opredelijo željene rezultate.

V Bosni sem končala dodiplomski študij pedagogike in psihologije ter opravila pripravništvo v vrtcu kot svetovalna delavka. Potem sem se preselila v Slovenijo zaradi združitve družine. Prvi korak je bil učenje slovenščine, kar se je začelo na LU Velenje. Po uspešno opravljenem izpitu sem se začela vključevati v njihove delavnice. Tako sem spoznala prijazno gospo Biserko Plahuta, svetovalko za izobraževanje odraslih. Predstavila je svoje delo, kar me je pritegnilo, da sem se odločila oditi k njej na individualni pogovor. Takrat sem iskala službo, vendar brez uspeha, in sem prišla na idejo, da bi nadaljevala izobraževanje, vendar me je bilo zelo strah. Skrbelo me je, porajalo se mi je tisoč in eno vprašanje, kako to izpeljati. Gospa Biserka je skrbno pregledala mojo dokumentacijo, dotedanje izobraževanje, me povprašala o mojih interesih ter me opogumila, da v Sloveniji vpišem magisterij. Leta 2018 sem se z njeno podporo vpisala na magisterij iz menedžmenta v izobraževanju. Takrat mi je svetovala, naj začnem delati kot prostovoljka. Tako sem začela ponujati učno pomoč ter priseljenkam pomagati pri vključitvi v družbo ter iskanju službe. Na ta način sem širila svojo socialno mrežo ter pridobivala neprecenljive izkušnje. Sodelovanje z gospo Biserko Plahuta se je nadaljevalo, tako da me je v času mojega študija sprejela kot mentorica. Na LU Velenje sem opravljala strokovno prakso in dodobra spoznala delovanje svetovalnih procesov. Medtem so me povabili k sodelovanju kot kulturno mediatorko v delavnici Integracija na trg dela, kar mi je prineslo dodatne izkušnje. V tem času sem dokončala magisterij kot najboljša diplomantka in kmalu zatem dobila službo. Če bi napisala, da je bilo enostavno, bi se zlagala, vendar je bilo s trudom, vztrajnostjo ter ogromno podporo družine in svetovalke, ki me je ves čas spodbujala, vse lažje in se je trud splačal. Osebno menim, da je pomoč, ki jo ponujajo na LU, dobrodošla, zlasti nam priseljencem, ker nam pomagajo, da razpremo svoja krila … Lahko da smo že nekje ‘leteli’, vendar ko se znajdemo v novem/neznanem okolju, so prav svetovalke tiste, ki nam brezpogojno pomagajo ponovno poskusiti.

Selma Osmanović

priseljenka iz BiH

Vsaka življenjska zgodba je posebna, nekatere so žalostne in nepredvidljive. A najbolj smo svetovalke srečne, ko naši svetovanci presežejo vse ovire, omejitve (tiste resnične in tiste, ki so le v njihovih glavah) ter s trudom dosežejo zastavljeni cilje. Takrat je izpolnjeno tudi naše poslanstvo.

Biserka Plahuta (biserka.plahuta@lu-velenje.si), Svetovalno središče AZ LU Velenje