V sredo, 6. februarja, je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost. Udeležilo se ga je 19 predstavnikov organizacij, ki imajo imenovanega in delujočega svetovalca za kakovost.

Ključna skupna aktivnost v omrežju za kakovost v letu 2018, ki so jo svetovalci izpeljali pod strokovnim vodstvom ACS, je bila osredotočena na učitelja in njegovo vlogo pri sprotnem spremljanju kakovosti. Pripravili so vsebinske popise že vzpostavljenega sprotnega spremljanja kakovosti na ravni učitelja v organizacijah s svetovalcem za kakovost. Na ACS smo prejete analize oz. popise stanja pregledali in opravili njihovo redakcijo. Na tej podlagi so svetovalci pripravili končno različico popisa za svojo organizacijo. Konec leta so v spletni učilnici z glasovanjem izbrali tri skupne minimalne standarde za spremljanje kakovosti dela učiteljev.

V letošnjem letu bodo svetovalci s skupno strokovno aktivnostjo nadaljevali, in sicer bodo v svojih organizacijah skušali vpeljevati ali nadgrajevati izbrane skupne minimalne standarde. Za svojo organizacijo bodo opredelili konkretne aktivnosti za dosego naslednjih ciljev:
• vzpostaviti ali nadgraditi sistem rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji nudijo udeležencem,
• razviti primerne pristope in načine, da bi njihovi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela,
• vzpostaviti ali nadgraditi sistem rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.

Na spopolnjevanju so prisotni svetovalci že opravili prve razmisleke v zvezi z načrtovanjem konkretnejših aktivnosti v letu 2019. Pri tem je pomembno sodelovanje učiteljev tako pri načrtovanju spremljanja, izvedbi kot vrednotenju doseženih rezultatov.

V popoldanskem delu spopolnjevanja se nam je pridružila dr. Mateja Brejc iz Šole za ravnatelje. Predstavila nam je program OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja ter pojasnila osnovna izhodišča za umeščanje področja IO v skupni okvir. Bistvo izboljšav, ki jih želijo doseči z vzpostavitvijo skupnega modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, je ugotoviti, kaj učitelji in ravnatelji potrebujejo, da bodo izboljšali poučevanje in vodenje.

Pred zaključkom dneva so se svetovalci seznanili s predlogom promocijske novosti v letu 2019. V okviru TVU načrtujemo skupno akcijo Dan kakovosti, v kateri bodo sodelovale organizacije s svetovalcem za kakovost. Dejavnost bo koordiniral ACS.

Spopolnjevanje je potekalo v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022. Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost načrtujemo v oktobru.

Petra Šmalcelj (petra.smalcelj@acs.si), ACS