Za mrežo svetovalcev iz izobraževalnih organizacij je svetovanje za zaposlene, ki ga izvajajo v sklopu Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, nov izziv predvsem v tem, kako doseči zaposlene, še posebno manj izobražene in tiste z nizkimi ravnmi spretnosti. Kako jih motivirati in spodbuditi, da izkoristijo številne brezplačne možnosti svetovanja, izobraževanja in usposabljanja, ki so jim ponujene v zadnjih letih z različnimi ukrepi države in ESS?

ACS v okviru projekta ESS Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (krajše Svetovanje za zaposlene) zagotavlja strokovno podporo svetovalcem. Vanjo sodi tudi ta priročnik. Projekt sofinancirata EU iz ESS in MIZŠ. V priročniku smo izzive svetovanja za zaposlene osvetlili iz različnih vidikov.

Dr. Andrej Kohont v prvem prispevku piše o izzivih na področju razvoja človeških virov, nosilcih vlog ter nalogah menedžmenta človeških virov. Posebno pozornost nameni  njihovem povezovanju  z izobraževalci in svetovalci v IO ter iskanju sinergij sodelovanja. Oboji, izobraževalci in strokovnjaki za razvoj kadrov v podjetju, morajo dobro poznati tudi značilnosti zaposlenih in vključenosti v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, o čemer v drugem prispevku piše mag. Andreja Dobrovoljc. Dr. Danijela Brečko v tretjem prispevku piše o motiviranju zaposlenih za učenje, pridobivanju in obnavljanju znanja. Lea Zlodej, izkušena svetovalka v enem od petnajstih konzorcijev iz neposredne prakse v četrtem prispevku osvetli vlogo svetovalca pri motiviranju zaposlenih za izobraževanje in usposabljanje. Vera Mlinar v predzadnjem prispevku piše o ocenjevanju znanja zaposlenih, priročnik pa se zaključi s prispevkom Urške Pavlič o merjenju rezultatov in učinkov svetovanja.

Kot v predgovoru pravi urednica, mag. Tanja Vilič Klenovšek, je priročnik namenjen vsem, ki kakor koli vstopajo v izobraževanje in razvoj zaposlenih v Sloveniji. Napisan je za vse, ki vam je mar, da se v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pritegnejo vsi zaposleni ne glede na delovni položaj, stopnjo in vrsto izobrazbe, raven razvitosti spretnosti, starost ali druge značilnosti. Pripravljen je za vse, ki iščete nove poti in ste pri tem pripravljeni sodelovati ter se povezovati z drugimi, da bodo procesi svetovanja, izobraževanja in usposabljanja za zaposlene kakovostnejši in učinkovitejši.

Vabljeni k branju!

Urška Pavlič (urska.pavlic@acs.si), ACS