Pred koncem preteklega leta je v tiskani in elektronski obliki izšla še ena dobrodošla publikacija, namreč Izhodišča za pripravo javnoveljavnih programov za odrasle (krajše Izhodišča). Njihovo pripravo je predvidel novi ZIO-1 iz 2018, ki je na novo opredelil javnoveljavne programe za odrasle, torej tiste, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba. ZIO-1 je opredelil vrste javnoveljavnih programov za odrasle, in sicer gre za programe pismenosti in temeljnih zmožnosti ter splošne izobraževalne programe. Opredelil pa je tudi obvezne sestavine javnoveljavnih programov ter določil, da so to programi, po katerih se ne pridobi javno veljavna izobrazba. Na ta način je omenjeni zakon javnoveljavne programe za odrasle na novo umestil v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. ZIO-1 je pripravo Izhodišč poveril ACS, pristojni minister je za pripravo izhodišč imenoval delovno skupino. Njeno delo se je končalo s sprejetjem besedila Izhodišč na Strokovnem svetu za IO maja 2020.

Izhodišča postavljajo teoretsko utemeljene podlage in strokovne smernice za t. i. programiranje oziroma kurikularno načrtovanje v IO za segment javnoveljavnih programov za odrasle. Prinašajo nekaj novosti v primerjavi s predhodnimi (gre za Izhodišča za kurikularno prenovo izobraževanja odraslih in oblikovanje programov za IO iz leta 1998). Opredeljujejo na primer načela in pristope h kurikularnemu načrtovanju v IO, prožnost pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnih programov, poudarek na temeljnih spretnostih (spodbujanje razvoja branja, pisanja in matematičnih spretnosti pri odraslih), možnost modularne in enovite zasnovanosti tovrstnih programov.

Izhodišča vsebujejo strokovna vodila in korake za pripravo kakovostnih in po meri odraslih ukrojenih izobraževalnih programov na različnih področjih, kot so izobraževanje, delo, kmetijstvo, zdravstvo, kultura, okolje, notranje zadeve idr. Pripravljena so kot pripomoček za presojanje predlogov javnoveljavnih programov na Strokovnem svetu za IO. Načrtovalcem in presojevalcem bodo pri tem v pomoč pogoji za pripravo programov in merila za presojanje programov. Pomembno pa je tudi priporočilo pripravljavcev Izhodišč, da jih lahko smiselno uporabljajo tudi pripravljavci neformalnih izobraževalnih programov za odrasle.

Tiskano in spletno različico Izhodišč (in prevod v angleščino) je omogočilo pristojno ministrstvo z namenom, da so dostopna in spodbudijo razvoj novih potrebnih javnoveljavnih programov za odrasle.

Mag. Estera Možina (ester.mozina@acs.si), ACS