Socialna aktivacija in VITR

Na LU Jesenice že od oktobra 2019 poteka program Socialna aktivacija. Namenjen je ženskam iz drugih kulturnih okolij, ki imajo težave pri sporazumevanju v slovenskem jeziku. Projekt bomo do oktobra 2022 izvedli za pet skupin udeleženk.

Projekt ima jasne cilje. Ženske, vključene v projekt, izboljšajo znanje slovenskega jezika, dobijo podporo in usmeritev pri iskanju zaposlitve, si razširijo socialno mrežo. Poleg tega prepoznajo možnosti in priložnosti za vključevanje v lokalno okolje.

V sklopu programa v vsaki skupini izpeljemo delovno-učni projekt, v katerega vpeljemo ViTR in s tem zasledujemo cilj vzgoje in izobraževanja, opredeljen v ZOFVI.

ZOFVI

Vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja, do prihodnjih generacij. (2. člen, 13. alineja)

Glavni namen je, da udeleženke z vključenostjo v delovni-učni projekt dobijo priložnost spoznati delovni proces oz. različne faze produkcijskega cikla (od zamisli, načrtovanja do uresničevanja zastavljenih ciljev). Pri tem se upoštevajo njihovi interesi. Temeljno izhodišče pri oblikovanju vsebin delovno-učnega projekta je načelo usklajevanja med osebno izbiro udeleženk in premišljenimi predlogi strokovnih delavk – mentoric, ki spodbujajo k učenju. Tako naj bi priseljenke pridobile novo znanje in kompetence, ki jim bodo pomagale pri opolnomočenju, vključenosti na trg dela in zaposlovanju.

Dejavnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju

V program Socialne aktivacije smo vključili delovno-učni projekt z naslovom Ne plastiki. Z njim smo se v do sedaj izpeljanih treh skupinah vedno odzvali  na problematiko lokalnega okolja, vezano na okoljevarstvo. Iskali smo priložnosti za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov, načine za recikliranje plastike in posledično ohranjanje planeta. Poiskali in predstavili smo načine za nadomeščanje nekaterih razvad in vzgajali za prijaznejši odnos do okolja. V sklopu projekta smo izpeljali že tri okoljevarstvene akcije.

S prvo skupino udeleženk smo opozarjali širšo javnost o naraščajočih količinah odvrženih plastičnih vrečk in jih seznanjali z alternativnimi rešitvami. Pokazali smo, kako zmanjšati njihovo uporabo ter s tem prispevati k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Izpeljali smo akcijo Vrečke iz blaga. Udeleženke so iz odpadnega blaga sešile več kot 200 vrečk za nakup sadja, zelenjave in tistih živil, ki niso predpakirana. Vrečke so brezplačno delile pred trgovskimi centri in na ta način ozaveščale ljudi o možnih alternativah. S tem so želele tudi spodbuditi zanimanje za okoljevarstveno vsebino ter s svojimi prizadevanji razširiti primerno ravnanje.

Druga skupina udeleženk se je soočila s problemom, ki je še posebej pereč v času prvonovembrskih praznikov. Pripravili in izpeljali smo akcijo Prižgite svečo manj. Ljudi smo želeli spodbuditi, da se raje – namesto da v spomin na umrle prižigajo sveče – na pokojnike spomnijo z žalnimi kamni. Izdelke smo brezplačno delili na pokopališču na Blejski Dobravi.

Akcija Prižgi svečko manj

Tretja skupina pa je pripravila nasvete in primere, kako lahko odpadke izkoristimo, predelamo in ponovno uporabimo. Z akcijo Ali so smeti res smeti? so iz različnih odpadkov nastali preproge, košare za hišne ljubljenčke, okrasni lončki, škatle, šatulje in še mnogo več. Nastale izdelke smo razstavili v avli Občine Jesenice. Tam so si občani lahko ogledali, kaj je v projektu nastalo, in dobili letake z nasveti in prikazom, kako lahko tudi sami recikliramo.

Projekt je v lokalni skupnosti odlično sprejet. Skrb za okolje je nekaj, kar bi moralo biti del splošne kulture in običajnih vsakodnevnih navad. Zavedamo se, da okoljski problemi niso le tehnični ali tehnološki, temveč so splet osebnih, ekonomskih, kulturnih in političnih dejavnikov, zato tudi rešitve ne morejo biti le tehnološke.

Pomembno je, da se vsi obnašamo kot družbeno odgovorni člani lokalne skupnosti in se zavedamo morebitnih nevarnosti, ki jih prevelika količina odpadkov prinaša. K ohranjanju okolja lahko veliko prispevamo sami, že z majhnimi koraki lahko pripomoremo k čistejšemu okolju tudi za prihodnje generacije.

Projekt na eni strani prispeva k vključevanju priseljenk v lokalno okolje. S svojim ravnanjem se uveljavljajo kot polnopravne članice lokalne skupnosti, razbijajo mite o tem, da niso aktivne in le posedajo doma. Resnično lahko rečemo, da s pridobljenimi znanji postajajo opolnomočene za trg dela in vključitev v različne aktivnosti v lokalnem okolju. Hkrati  pridobivajo motivacijo za vključitev v delo in nadaljnje izobraževanje.

Na drugi strani pa stremimo k temu, da skrb za okolje postaja naša prioriteta. Nekaj več preudarnosti nas ne bo stalo udobja.

Tako ubijamo dve muhi na en mah, saj v izobraževanje in učenje vpeljujemo priložnost pridobivanja znanj, spretnosti, vrednot in stališč, ki udeleženke med drugim opolnomočijo tudi za prispevanje k trajnostnemu razvoju.

Program pravkar teče za četrto skupino udeleženk in že se krešejo ideje, kako prispevati tokrat. Z naslednjo akcijo v okviru projekta Ne plastiki začnemo decembra.

Polona Knific (polona.knific@lu-jesenice.net) LU Jesenice