Če se ozremo v zgodovino, lahko ugotovimo, da so nas dogodki iz preteklosti vedno znova preizkušali. Še vedno je tako. V času epidemije novega koronavirusa vedno bolj postaja jasno, da se bomo morali prilagoditi in spremeniti določene navade. Kriza nam daje jasno sporočilo, da bomo v bodoče morali spremeniti odnos tudi do kmetijstva, gostinstva in turizma. Napočil je čas za iskanje novih znanj in priložnosti, ki jih lahko pridobite na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma.

Center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom ter Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu, ima 130-letno tradicijo.

Prednosti centra so, da izobražuje za atraktivne poklice v številnih programih na več stopnjah izobraževanja in pokriva vsa področja, povezana z naravo in hrano, lahko rečemo »od njive do mize in turizma«. Vsem, ki so željni znanja, je omogočen neposreden stik z naravo, rastlinami in živalmi ter hkrati delo v sodobno opremljenih laboratorijih.

Center ima lastno posestvo, gozd in lastne obrate za prehrano, gostinstvo in turizem. Vse to je združeno v MIC. Njegov namen je  praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov, študentov in odraslih za vse programe in usmeritve. Veliko vlogo ima pri kompetenčnem učenju pridelave, predelave, trženja, turizma, gostinstva, naravovarstva, hortikulture, okoljevarstva, rekreacije in športa.

O projektu DIS

Projekt DIS delno financirata EU iz ESS ter MIZŠ. Izvaja se do 31. 3. 2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in VŽU za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti VŽU za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Pomembna vloga centra se kaže tudi v procesu vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja. Izvajajo se različni tečaji, seminarji, usposabljanja in NPK. Vsi programi so podprti s kakovostno svetovalno dejavnostjo, ki omogoča strokovno svetovanje in informiranje z namenom povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo na trgu dela, zaposljivost in mobilnost ter osebni razvoj. Svetovalne storitve so za zaposlene brezplačne, saj so financirane iz projekta DIS.

Tanja Loparec (tanja.loparec@guest.arnes.si), Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma