V zadnjem mesecu leta se izdaja različnih publikacij zgosti in tudi decembra 2020 ni bilo nič drugače. Tokrat sem pripravila pregled devetih dokumentov, poročil, publikacij in glasil, ki smo jih nekoliko podrobneje predstavili na spletnih straneh ACS. Vabim k branju!

UIL je objavil dva dokumenta, ki sta namenjena oblikovalcem politik. Prvi z naslovom Direct assessments of adult skills and competencies se osredotoča na neposredne ocene spretnosti in kompetenc odraslih, drugi z naslovom Adult numeracy: Assessment and development pa kratko opisuje politiko, ki podpira oceno in razvoj računanja odraslih po vsem svetu. Več >>

Analiza Cedefopa je pokazala močan vpliv, ki ga ima pandemija novega koronavirusa na iskanje zaposlitve in zaposlovanje v EU. V prvem valu so številni delodajalci ustavili ali upočasnili objavljanje oglasov za zaposlitev na zasebnih ali javnih portalih. Medtem ko so se razmere poleti nekoliko izboljšale, so v zadnjih mesecih na trge delovne sile po vsej EU ponovno močno vplivali ukrepi, ki jih vlade sprejemajo za zajezitev ponovnega močnejšega izbruha virusa. Več >>

V luči naraščajočega negativnega vpliva pandemije covida-19 na nacionalne trge dela ter življenje in preživetje ljudi ima karierno svetovanje vedno pomembnejšo vlogo za posameznike, družine, skupnosti, delovno silo, delodajalce in družbo. Poročilo z naslovom Career guidance policy and practice in the pandemic temelji na skupni mednarodni raziskavi. Njen namen je bil zagotoviti pregled prilagajanja in obvladovanja politik, sistemov in storitev kariernega svetovanja po razglasitvi svetovne pandemije covida-19 marca 2020. Več >>

Učinkovito karierno svetovanje pomaga posameznikom, da izkoristijo svoj potencial, gospodarstva postanejo učinkovitejša, družbe pa pravičnejše. Ljudem zagotavlja osebne, nepristranske in pravočasne informacije ter podporo pri sprejemanju pomembnih odločitev v življenju. Deluje kot mazivo za razvoj in negovanje človeškega talenta za spodbujanje inovacij, ustvarjalnosti in konkurenčnosti. Pomaga pri izvajanju vseživljenjskih pristopov k učenju in aktivnih pristopov k vključevanju in prehodu na trg dela.

iz skupne izjave Investing in career guidance

Izjava iz Osnabrücka o poklicnem izobraževanju in usposabljanju kot pospeševalcu okrevanja in pravičnega prehoda v digitalno in zeleno gospodarstvo (Osnabrück Declaration on vocational education and training as an enabler of recovery and just transitions to digital and green economies), ki so jo potrdili ministri, pristojni za VET v državah članicah EU, in drugi socialni partnerji, določa nove politične ukrepe na tem področju za obdobje 2021–2025. Več >>

Evropska komisija je izdala publikacijo o sistemih izobraževanja in usposabljanja v različnih evropskih državah. Vsebuje pregled več kot 35 posodobljenih strukturnih kazalnikov o izobraževalnih politikah za šolsko/akademsko leto 2019/2020 na šestih področjih: predšolska vzgoja in varstvo, doseganja temeljnih spretnosti, zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja, višje in visoko šolstvo, zaposljivost diplomantov in učna mobilnost. Za IO so pomembni predvsem kazalniki, vezani na zgodnje opuščanje šolanja, stalni strokovni razvoj, zaposljivost diplomantov in mobilnosti. Več>>

LLLP v središče decembrske izdaje novičnika (LLLP Insights – Lifelng Learning for Sustainable Societies) postavlja vseživljenjsko učenje za trajnostne družbeV tem nenavadnem, težkem letu, ki je pred vse nas postavilo številne izzive, je bila trajnost zagotovo središče njihovih prizadevanj, zato med drugim povzemajo svoje delovanje na tem področju. Več >>

Letošnja četrta številka evropske spletne revije o vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih – Elm (European Lifelong Learning Magazine) odgovarja na vprašanja, povezana z demokracijo in IO: kako lahko to najbolje podpira demokracijo v Evropi in zunaj nje, s kakšnimi izzivi se soočajo izobraževalci v državah, kjer demokracija ni stabilna, kaj je protirasistična izobrazba in čemu je potrebna, katera orodja uvajajo za bolj demokratično učenje in ustvarjanje? Več >>

Združenje EAEA predstavlja najnovejšo izdajo poročil z naslovom Adult education in Europe 2020 in s tem ponuja pogled civilne družbe na stanje v IO v Evropi. Poročila držav za leto 2020 – odslej v digitalni obliki – temeljijo na odzivih 44 članic iz 31 držav. Prikazujejo raznolikost izkušenj v evropskem sektorju IO. Nova oblika omogoča primerjavo skozi leta, kar je velika dobrobit prav za izobraževalne organizacije in oblikovalce politik, saj bodo lažje ocenili trende, iskali inovativne prakse in navdih za ambiciozne reforme politike. Več >>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS