Posvet s tem naslovom je 24. oktobra priredila Podjetniško-trgovska zbornica v prostorih GZS. V napovedi so zapisali, da je namen okrogle mize »spodbuditi vse akterje: gospodarstvo, politiko in visokošolske zavode, da se aktivno vključijo v IO za potrebe gospodarstva in družbe ter da se terciarno izobraževanje vključi v NPIO«. Vse v luči priprave novega NPIO in z opazko, da terciarno izobraževanje v iztekajoči se nacionalni program ni bilo vključeno.

Izbor govorcev je v glavnem sledil zamišljenemu namenu. Nekateri prispevki so osvetlili skromno raven temeljnih spretnosti prebivalcev Slovenije, drugi neskladnost znanja in veščin iskalcev zaposlitve z dejanskimi potrebami na trgu dela, tretji so utemeljevali nujnost celovitejšega pristopa k oblikovanju novega NPIO. Ta naj bi, v nasprotju s sedaj veljavnim, pokrival vse oblike in ravni izobraževanja in usposabljanja odraslih, vključno s terciarnim izobraževanjem in vključevanjem v programe, ki so financirani od zasebnih virov.

Nekateri prispevki so se medsebojno dopolnjevali in zaokrožili temo o prednostih zasebnih izobraževalnih zavodov. Ti naj bi bili bistveno prilagodljivejši in učinkovitejši pri usklajevanju kompetenc, ki jih pridobijo njihovi študentje, s tistimi, ki jih potrebuje trg dela. Glede na predstavljeni podatek iz mednarodne raziskave o spretnostih, po katerem smo se tudi visoko izobraženi Slovenci precej klavrno izkazali, je bila puščica vsaj posredno usmerjena tudi v kakovost (javnega) izobraževalnega sistema.

Tema okrogle mize se je vsaj posredno nanašala tudi na NPIO, ki je v fazi snovanja. Zato lahko zapišemo, da je s tega vidika na treh področjih nekoliko zašla iz smeri, ki jo zastopamo na ACS. Glede na organizatorje in govorce je bilo to pričakovano:

  • prevelik poudarek je bil namenjen trgu dela kot glavnemu generatorju potreb po izobraževanju in usposabljanju odraslih;
  • predstavljeni prispevki so se v glavnem dotikali terciarnega izobraževanja, ki ga veljavni NPIO ne pokriva in ga, skoraj gotovo, tudi novi ne bo;
  • prednostni obravnavi javnih izvajalcev izobraževanja in usposabljanja odraslih, ki jo utemeljuje tudi novi Zakon o izobraževanju odraslih, so nekateri prispevki, čeprav ne izrecno in neposredno, nasprotovali.

Mag. Peter Beltram (peter.beltram@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog