Na MIZŠ je bil 9. maja organiziran strokovni posvet  Program OŠO – izhodišča za VŽU za vse in vsakogar. Udeležilo se ga je 60 udeležencev – direktorjev, organizatorjev, učiteljev, oblikovalcev politike ter teoretikov, ki se ukvarjajo z vprašanji splošnega izobraževanja in IO. Strokovni dogodek je bil namenjen premisleku in razpravi o predlogu nove zasnove programa OŠO, ki smo ga oblikovali v skupini za prenovo programa.

Program za pridobivanje temeljnih spretnosti odraslih ima izredno pomembno vlogo v procesu opismenjevanja najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Namenjen je tistim odraslim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. Evalvacija programa OŠO, ki je bila izvedena leta 2012, in druge analize so izpostavile, da obstoječi program ni dovolj prilagojen potrebam odrasle populacije, premalo upošteva značilnosti nekaterih ranljivih skupin ter je manj učinkovit pri doseganju nekaterih ciljev. Podatki o uspešnem zaključevanju programa OŠO za odrasle kažejo tendence upadanja uspešnosti pri doseganju ciljev.

Temeljni izziv je zagotoviti odraslim brez osnovne izobrazbe dostop do kakovostnega izobraževalnega programa, ki jim bo omogočil pridobivanje ključnih kompetenc in temeljnih znanj za potrebe današnjega časa. Predlagana zasnova izhaja iz potreb odraslega ter podpira uresničitev njegovega kariernega načrta.

V plenarnem delu posveta so bili izpostavljeni položaj Programa OŠO ter Izhodišča za njegovo prenovo in posodobitev. Predstavitvi zasnove je sledilo delo v petih skupinah. Tako v razpravah kot v zaključnem delu so se porajala različna vprašanja, odpirale so se dileme, polemike, mnenja so si nasprotovala … Prizadevali smo si utemeljiti, da  so spremembe potrebne. Iščemo pot, ki je dovolj učinkovita, holistična in inkluzivna, realna in podprta.

Mag. Jasmina Mirčeva (jasmina.mirceva@acs.si), ACS