V letu 2021 smo na ACS izpeljali dva strokovna posveta, namenjena širši in ožji strokovni javnosti, o razvoju modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba. Na prvem posvetu z naslovom Izzivi  modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, smo predstavili strokovne poglede na pomen zbiranja in analiziranja podatkov o svetovalni dejavnosti, primere zbiranja podatkov v različnih svetovalnih dejavnostih in zasnovo modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO.

Drugi posvet z naslovom Metodološki vidiki modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, smo organizirali 18. junija. Strokovnim delavcem v IO (še zlasti svetovalcem v IO, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO kot javno službo) smo predstavili strokovne poglede na nekatere metodološke vidike spremljanja svetovalne dejavnosti v IO. Pogovorili smo se tudi o konkretnih metodoloških rešitvah in vsebinskih predlogih za posamezne kategorije spremljanja s šifranti, predvidene v novem modelu. Nekoliko podrobneje smo predstavili tiste vsebine, za katere smo presodili, da bi se bilo o njih pred pripravo končnega modela spremljanja smiselno pogovoriti s svetovalci, ki svetovalno dejavnost v IO, ki se izvaja kot javna služba, izvajajo v letošnjem letu in jo spremljajo po do sedaj razvitih aplikacijah za dejavnosti ISIO in SSU.

Na strokovnem posvetu, ki ga je moderirala mag. Tanja Vilič Klenovšek (ACS), so bili navzoči 88 udeležencev, predstavnica MIZŠ in sodelavci ACS. V uvodnem nagovoru  je  Teja Dolgan iz Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na MIZŠ izpostavila, da poteka svetovalna dejavnost v IO kot javna služba že pol leta in da se je mreža svetovalcev že oblikovala v skladu z opredeljenimi tremi področji svetovalne dejavnosti v IO. Opozorila je na javno razpravo na spletnem podportalu E-demokracija o predlogih pravilnikov o izobrazbi učiteljev in strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za odrasle, tudi svetovalnih delavcev v javni službi v IO. Razprava je bila odprta do 24. junija.

Mag. Andreja Dobrovoljc (ACS) je predstavila metodološke izzive spremljanja svetovalne dejavnosti v IO. Spregovorila je o vrsti, obsegu, primerljivosti in pomenu zbiranja podatkov. Izpostavila je tudi, kaj vse je treba pri tem upoštevati z vidika preprostejših in tudi bolj poglobljenih analiz teh podatkov za različne namene. Franci Lajovic (zunanji sodelavec ACS) je predstavil tehnične in praktične vidike priprave razvoja podatkovnega modela nove aplikacije, ki bo skupna vsem trem področjem svetovalne dejavnosti v IO. S pomočjo orodja Mentimeter je postavil vprašanje o načinih za pospešitev vnosa podatkov v novo aplikacijo. Izstopali so naslednji predlogi: preglednost kategorij, čim manj klikov, odsotnost podvajanja podatkov, (privlačna) grafika (gl. tudi sliko).

Sledilo je delo v treh delovnih skupinah. Izmenjali smo si konkretna mnenja in predloge za vsebinske, metodološke in/ali razvojne rešitve za vse kategorije spremljanja s šifranti za vsako od treh področij svetovalne dejavnosti posebej. Predloge udeležencev smo zapisali v za to pripravljen dokument z zaključki dela po skupinah (google drive). Ta je poleg vseh predstavitev objavljen na spletni strani posveta. Srečanje smo zaključili s poročanjem o delu v skupinah.

Prizadevali si bomo za to, da predloge udeležencev v čim večji meri ter skladno z vsemi pravno-formalnimi in strokovnimi okviri umestimo v nov model spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba. Ta bo v pilotnem testiranju jeseni 2021, v praksi pa bo zaživel v letu 2022.

Dr. Anita Jug Došler (anita.jug.dosler@acs.si), ACS