Z uveljavitvijo javne službe na področju svetovalne dejavnosti v IO ACS pripravlja tudi celostni model spremljanja te dejavnosti. V letu 2020 smo pripravili izhodišča za spremljanje svetovalne dejavnosti v okviru javne službe v IO, v letu 2021 pa model spremljanja nadgrajujemo.

Da bo spremljanje svetovalne dejavnosti, ki se izvaja kot javna služba, zajemalo vsa področja in podatke, ki jih je treba spremljati, smo v njegovo pripravo vključili tudi vse deležnike, ki delujejo na tem področju. V ta namen bomo v letu 2021 organizirali tudi dva strokovna posveta. Prvega smo izpeljali 20. aprila.

Na posvet z naslovom Izzivi priprave modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, smo povabili: nosilce politike izobraževanja odraslih in svetovalne dejavnosti v IO, strokovnjake s področja različnih vrst svetovalnih dejavnosti v Sloveniji, direktorje in svetovalce organizacij za IO, ki izvajajo javno službo, ter druge strokovne delavce v IO. Vabilu se je odzvalo 130 udeležencev.

Mag. Tanja Vilič Klenovšek je predstavila pomen spremljanja svetovalne dejavnosti za nacionalno in regionalno raven ter raven organizacije, ki izvaja svetovanje ter pomen spremljanja za odraslega v svetovanju. Izpostavila je tako evropska kot slovenska priporočila za spremljanje svetovalne dejavnosti v IO, kot primer dobre prakse pa predstavila Irsko. Ta je v letu 2020 izdala dokument »Principles of Adult Education Guidance«, kjer je posebej opredeljeno tudi spremljanje svetovanja.

V prvem delu posveta smo želeli osvetliti še pomen spremljanja podatkov o svetovalni dejavnosti v različnih svetovalnih omrežjih, zato smo k predstavitvi spremljanja dejavnosti povabili sodelavke ZRSZ in ZRSŠ.

Barbara Gogala z ZRSZ je predstavila kompleksen sistem spremljanja v njihovi ustanovi, ki teče na več ravneh. Cilj zbiranja različnih podatkov je večplasten: od iskanja ustreznih delovnih mest za brezposelne, spremljanja svetovalnih obravnav do priprave različnih analiz in spremljanja kakovosti zunanjih storitev. Spremljanje poteka tako z aplikacijo, v katero svetovalci vpisujejo podatke svetovalnih obravnav, kot tudi kvalitativno, z obiskom svetovalcev, spremljanjem izvajanja obravnav ter analizo opazovanja ter pogovorom o izboljšavah.

Dr. Brigita Rupar z ZRSŠ je predstavila spremljanje učencev in dijakov v osnovnih in srednjih šolah. To poteka s pripravo osebnih map učencev/dijakov, ki jih svetovalci obravnavajo (s posebnimi potrebami, nadarjenimi, tujci, učenci/dijaki v individualni obravnavi). Spremljajo tudi drugo delo svetovalnih delavcev v izobraževalnih organizacijah. Svetovalni delavci ga načrtujejo vnaprej v vsakoletnem delovnem načrtu, konec šolskega leta pa preverjajo realizacijo.

V drugem delu posveta sva dr. Anita Jug Došler in mag. Andreja Dobrovoljc z ACS predstavili Predlog modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba. Sledilo je delo v treh skupinah, in sicer pogovor o vsebini spremljanja v svetovalni dejavnosti pri:

  • vključevanju in nadaljevanju izobraževanja,
  • ugotavljanju in dokumentiranju že pridobljenih znanja in spretnosti ter
  • samostojnem učenju.

Predloge udeležencev smo zapisali na virtualne table, ki so na spletni strani posveta še vedno na voljo za dopolnjevanje predlogov. Predstavitve in zaključki delovnih skupin so na voljo na spletni strani posveta.

V juniju bomo organizirali drugi strokovni posvet, katerega teme in razprave bodo usmerjene na različne metodološke vidike priprave spremljanja posameznih področij in vsebinskih sklopov svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba.

Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi pripravili sodoben model spremljanja svetovalne dejavnosti, podprt z aplikacijo. Ta bo s podatki odražala vsebino in poslanstvo svetovalne dejavnosti v IO. Do svetovalcev in odraslih, ključnih deležnikov v tem procesu, bo prijazna.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS